Kommunalsjef helse og omsorg

Kommunalsjef  Sigurd Gjerdevik har ansvar for rammeområdet helse og omsorg. Her finn du einingane Vindafjordtunet, Ølen omsorgssenter og heimetenester, helse, rus og psykiatri, tilrettelagde tenester, NAV og tenestekontor. 

 Sigurd Gjerdevik

Klikk for stort bilete Ellen Marie Hagevik

Kommunalsjefen har ansvar for 

Kommunalsjef er ein del av kommunedirektørens strategiske leiargruppe som saman har eit hovudansvar i høve til politiske og administrative avgjerder og følgje opp resultatkrava i organisasjonen. Det blir vektlagt god utvikling av kommunen sine tenester, arbeidsgjevarpolitikk og samfunnsrolle.

Kommunalsjefen har det overordna fag- og økonomiansvar for heile rammeområde, og har ansvar for at tenestene vert drive i samsvar med dei overordna måla som vert sett.

Kommunalsjefen har ansvar for

  • strategisk leiing i kommunedirektørens leiargruppe
  • overordna leiing av rammeområdet
  • budsjett og økonomistyring

Vindafjordtunet

Vindafjordtunet er den største eininga i kommunen og er ein arbeidsplass med mange tilsette og mange bebuarar.

Vindafjordtunet er delt inn i to avdelingar, det er demens med 34 heildøgnsplassar og geriatrisk avdeling med 14 plassar. I tillegg til dei to bebuaravdelingane er det også dagtilbod til heimebuande demente knytt til Vindafjordtunet, dagtilbodet inkluderer også tilbodet «Inn på tunet» som er eit tilbod med ein samarbeidande gard i kommunen.

Ølen omsorggsenter

Ølen omsorgssenter har 2 avdelingar, ei somatisk avdeling med 12 plassar og korttid/rehabiliterings avdeling med 13 plassar. Korttidstilbodet til Vindafjord kommune er knytt til Ølen omsorgssenter. Det er også dagtilbod for heimebuande knytt til omsorgssenteret. Heimetenester er også organisert under Ølen omsorggsenter.

  • Indre sone gir heimetenester til heimebuande i Ølen, Ølensvåg, Bjoa, Sandeid, Vikedal og Imsland.
  • Ytre sone har sitt basekontor på Vindafjordtunet og gir heimetenester til Skjold, Vats og Vikebygd.

Rus og psykiatri

Eininga rus og psykiatri har ansvaret for tilbodet til vaksne over 18 år innanfor tenesteområdet og driv følgande tilbod i kommunen

NAV Vindafjord-Etne

Eininga NAV Vindafjord-Etne består av en statleg og en kommunal del. Hovudmålsetjinga er å få fleire i arbeid og aktivitet. I den kommunale delen har eininga blant annet ansvar for

NAV har også ansvar for busetting av nykomne flyktningar og oppfølging av deltakarar i introduksjonsprogrammet.

Tilrettlagde tenester

Eininga tilrettelagde tenester består av 3 heildøgnsbemanna bufellesskap, 2 i Sandeid og 1 i Ølen. Bufellesskapa gjev miljøarbeid i heim til menneske med psykisk utviklingshemming. I tillegg kjem utetenesta som gjev miljøtenester i heim, støttekontakt og avlastning.

Tilrettelagde tenester tilbyr arbeid og aktivitetstilbod gjennom Gnisten. Både til menneske med psykisk utviklingshemming og til menneske med ulike rus og psykiatri utfordringar tilhøyrande vaktmesterteamet.

Tilrettelagde tenester består av om lag 50 årsverk fordelt på om 75 tilsette.

Helse

Eininga utøver helsefremmande- og legetenester til alle i kommunen og omfattar legetenester med blant annet 11 fastlegar og ein LIS (turnuskandidat). Kommunen har to kommunale legekontor (Ølen og Vikedal), og eit privat i (Skjold).

Vidare har eininga ansvar for

I samband med koronapandemien er eininga også ansvarleg for all testing, vaksinering, og luftvegslegevakt.

Tenestekontor

Tenestekontoret i Vindafjord skal sikra tilgang på helse- og omsorgstenester til alle innbyggarane i kommunen, uavhengig av alder, tenestebehov og bustad.

Tenestekontoret svarar på spørsmål, gir rettleiing og tar i mot søknader om helse- og omsorgstenester.

Kontaktinformasjon

Sigurd Gjerdevik
Kommunalsjef for helse og omsorg
E-post
Mobil 412 42 299
Terje Kleiven
Kommuneoverlege
E-post
Mobil 934 38 664
Anna Steinsland
Einigsleiar
Vindafjordtunet
E-post
Telefon 53 65 59 04
Mobil 950 00 155
Kitty Soltvedt
Einingsleiar
Ølen omsorgssenter
E-post
Telefon 53 65 60 09
Mobil 404 15 462
Maren Tjelmeland Hustoft
Einingsleiar
Helse
E-post
Mobil 924 82 820
Tina Kvaløy
Einingsleiar
Rus og psykiatri
E-post
Mobil 950 59 091
Kristin Tofte
Einingsleiar
NAV Vindafjord-Etne
E-post
Telefon 55 55 33 33
Åshild Håvås
Einingsleiar
Tilrettelagte tenester
E-post
Telefon 53 65 56 20
Mobil 992 27 080
Trine Sørensen
Leiar
Tenestekontoret
E-post
Telefon 53 65 60 48