Integreringstenesta

Kva tilbyr me?

  • Integreringstenesta hovudansvaret for busetting av flyktningar i Vindafjord og Etne kommunar.
  • Intergreringstenesta arbeider med integrering og oppfølging av busette flyktningar, og har ansvar for å koordinera introduksjonsprogrammet.

Integreringstenesta er organisert som ein del av NAV Vindafjord-Etne. Vindafjord og Etne busett flyktningar etter avtale med IMDI (Integrerings og mangfoldsdirektoratet) og etter vedtak frå kommunestyret.

Nybusette flyktningar og deira familiesameinte som har behov for grunnleggande kvalifisering, deltek i introduksjonsprogrammet. Målet er at dei skal læra seg norsk og koma raskt ut i arbeid eller utdanning.

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) og Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringslova) set føringar for korleis kommunen skal gjennomføra introduksjonsprogrammet.

Arbeidet med flyktningar er styrt av handlingsplan for busetting og integrering av flyktningar i Vindafjord kommune 2020-2023.

Temaside om krigen i Ukraina. 

Kontakt

Teamleiar: Miriam Aareskjold
Mobil: 41 28 77 22
E-post: miriam.aareskjold@nav.no
Adresse: NAV Vindafjord, Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

Vaksenopplæring

NAV samarbeider med vaksenopplæringa i Vindafjord, som mellom anna tilbyr norskkurs for innvandrarar og flyktningar. 

Les om vaksenopplæringa her

Vil du bidra til integrering og inkludering?

Det er ulike måtar å bidra på. Her er tre viktige område, men ta gjerne kontakt om du har andre idear.

Fritid

Vindafjord frivilligsentral har ulike prosjekt som du kan vera med på. Gjennom prosjektet KOMPIS kan du bli kjent med ein person eller ein familie gjennom ulike aktivitetar.

Frivilligsentralen driv opplæring til førarkort og treng fleire frivillige til dette. Ta kontakt med frivilligsentralen for å høyra meir om ulike aktivitetar.

Biblioteket på Sjøperlo har språkkafé kvar onsdag.

Ulike frivillige lag og organisasjonar har også ulike tilbod og arrangement med fokus på inkludering.

Ta gjerne kontakt med integreringstenesta om du har andre idear!

Arbeid og praksis

Kan din bedrift tilby praksis? Mange busette flyktningar har behov for praksis både for å læra norsk og for å få erfaring frå det norske arbeidslivet.

Målet med introduksjonsprogrammet er å få busetta flyktningar i arbeid og utdanning.

Dersom din bedrift ønsker å bidra i inkluderingsdugnaden for å få fleire i jobb, ta kontakt med oss. 

Du kan lesa meir om inkludering gjennom NAV her.

Bustad

Integreringstenesta gjer klar bustadar til flyktningane som skal busettast i kommunen. Det vil variera kvar me har behov for bustadar.

Uavhengig av stad er det viktig med bustadar som er i nærleiken av kollektivtransport, skule, barnehage og matbutikk. 

Ta kontakt med Trude Enge på 94 15 03 83 eller trude.enge@nav.no dersom du har ein bustad du ønskjer å melda ledig. 

Meld frå til kommunen dersom du har ein ledig bustad. 

Handlingsplan

Her finn du handlingsplan for busetting og integrering av flyktningar i Vindafjord kommune. (PDF, 312 kB)

Kontaktinformasjon

NAV Vindafjord-Etne
E-post
Telefon 55 55 33 33

Husk at det ikkje må sendast personsensitive opplysningar på e-post.

Opningstider
Måndag - fredag klokka 12.00-14.00 

Besøksadresse
Rådhuset, Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

Postadresse
Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

Miriam Aareskjold
Teamleiar
Integreringstenesta
E-post
Mobil 412 87 722
Kristin Tofte
Einingsleiar
NAV Vindafjord-Etne
E-post
Telefon 55 55 33 33