For folkevalde i Vindafjord kommune

Her finn du informasjon som kan vera nyttig for deg som folkevald innanfor tema som; Møteskikk, habilitet, møteplikt og forfall, arbeidsvilkår og politisk vedtatte reglement.

Opplæring og rutinar

Rutine for å legge inn møtegodtgjersle i Visma (PDF, 612 kB)
Du registrerer møta du har vore på for å få godtgjersle. Dette bør du gjera etter kvart møte, ikkje seinare enn 6 månadar tilbake i tid.

Opplæringsvideo og brukarveiledning til Acos Møteportal (PDF, 158 kB)
Ved å gå inn her kjem du til fleire små filmsnuttar som forklarar bruken av Møteportalen. Det ligg og ein PDF-brukarveiledning.

Saksbehandling i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner (PDF, 2 MB)
Har du lurt på kva som er å rekna for eit formelt møte mellom politikarar? Når du kan vera inhabil? Eller kven som kan ta ordet i eit kommunestyre? Svaret finn du i denne veiledaren frå Kommunal- og distriktsdepartementet. 

Møtet er satt (PDF, 6 MB)
Håndbok i møteskikk, møteleiing og voteringsteknikk, utgitt av KS Folkevaldprogram

Møteplikt og forfall    Habilitet

Oversikt over styre, råd, utval og politiske møter

Politiske styre, råd og utval i Vindafjord (PDF, 665 kB)
Her finn du oversikt over politiske utval i Vindafjord kommune.

Sakspapir og møteoversikt for politiske utval
Her finn du oversikt over politiske utval, medlemmer, møtekalender og politiske saker, framover og tilbake i tid.

Sjå politiske møter på kommune-tv
Du kan følgja komande og tidlegare møter i kommunestyret og formannskapet via vindafjord.kommunetv.no

Reglement og forskrifter

Reglement for kommunestyre og politiske utval i Vindafjord kommune (PDF, 2 MB)
Her er dei viktigaste reglane for politisk arbeid i kommunen samla.

Forskrift for godtgjersle til folkevalde i Vindafjord kommune (PDF, 454 kB)
I denne forskrifta finn du arbeidsvilkår, møtegodtgjersle, reisegodtgjersle, tapt arbeidsforteneste også vidare for folkevalde.

Svein Egil Økland

 

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat

Telefon 53 65 65 65

Anne Mette Klungland, anne.mette.klungland@vindafjord.kommuune.no   53 65 65 62
Inger Olaug Sandvik,    inger.olaug.sandvik@vindafjord.kommune.no         53 65 65 08