For folkevalde i Vindafjord kommune

Her finn du informasjon som kan vera nyttig for deg som folkevald innanfor tema som; Møteskikk, habilitet, møteplikt og forfall, arbeidsvilkår og politisk vedtatte reglement.

Opplæring og rutinar

Rutine for å legge inn møtegodtgjersle i Visma (PDF, 612 kB)
Du registrerer møta du har vore på for å få godtgjersle. Dette bør du gjera etter kvart møte, ikkje seinare enn 6 månadar tilbake i tid.

Opplæringsvideo og brukarveiledning til Acos Møteportal (PDF, 158 kB)
Ved å gå inn her kjem du til fleire små filmsnuttar som forklarar bruken av Møteportalen. Det ligg og ein PDF-brukarveiledning.

Saksbehandling i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner (PDF, 2 MB)
Har du lurt på kva som er å rekna for eit formelt møte mellom politikarar? Når du kan vera inhabil? Eller kven som kan ta ordet i eit kommunestyre? Svaret finn du i denne veiledaren frå Kommunal- og distriktsdepartementet. 

Møtet er satt (PDF, 6 MB)
Håndbok i møteskikk, møteleiing og voteringsteknikk, utgitt av KS Folkevaldprogram

Møteplikt og forfall    Habilitet

Oversikt over styre, råd, utval og politiske møter

Politiske styre, råd og utval i Vindafjord (PDF, 665 kB)
Her finn du oversikt over politiske utval i Vindafjord kommune.

Omtale av styre, råd og utval og presisering av rolla den innvalde har (PDF, 401 kB)

Sakspapir og møteoversikt for politiske utval
Her finn du oversikt over politiske utval, medlemmer, møtekalender og politiske saker, framover og tilbake i tid.

Sjå politiske møter på kommune-tv
Du kan følgja komande og tidlegare møter i kommunestyret og formannskapet via vindafjord.kommunetv.no

Reglement og forskrifter

Reglement for kommunestyre og politiske utval i Vindafjord kommune (PDF, 2 MB)
Her er dei viktigaste reglane for politisk arbeid i kommunen samla.

Forskrift for godtgjersle til folkevalde i Vindafjord kommune (PDF, 454 kB)
I denne forskrifta finn du arbeidsvilkår, møtegodtgjersle, reisegodtgjersle, tapt arbeidsforteneste også vidare for folkevalde.

Svein Egil Økland

 

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat

Telefon 53 65 65 65

Anne Mette Klungland, anne.mette.klungland@vindafjord.kommuune.no   53 65 65 62
Inger Olaug Sandvik,    inger.olaug.sandvik@vindafjord.kommune.no         53 65 65 08