Kommunedirektør

Kommunedirektør (tidlegare rådmann), eller også kalla administrasjonssjef, blir i Noreg i dag brukt som tittel på den øvste administrative leiaren i dei fleste kommunane, bortsett frå Oslo, Bergen og Tromsø.

Yngve Folven Bergesen

Ellen Marie Hagevik

Yngve Folven Bergesen er kommunedirektør i Vindafjord kommune. Bergesen er utdanna cand.jur. frå Universitetet i Bergen, og har bakgrunn som juridisk rådgjevar, seniorrådgjevar og underdirektør frå Sjøfartsdirektoratet.

Kommunedirektøren si leiargruppe

Kommunedirektøren si strategiske leiargruppe har saman eit hovudansvar i forhold til politiske og administrative avgjerder, vidareutvikla ein god bedriftkultur og følga opp resultatkrava i organisasjonen. Det blir lagt stor vekt på teamleiing og god utvikling av kommunen sine tenester, arbeidsgivarpolitikk og samfunnsrolle.

Kommunalsjefane har det overordna fag- og økonomiansvaret for heile rammeområdet, og har ansvar for at tenestene blir drive i samsvar med dei overordna måla som blir sett.

Planar og styringsdokument

Samla oversikt over planar og styringsdokument