Kommunalsjef for økonomi

Kommunalsjef Vegard Bang har det overordna ansvaret for kommunen si budsjett- og økonomistyring.

Vegard Bang

Ellen Marie Hagevik

Kommunalsjefen har ansvar for

Kommunalsjef er ein del av kommunedirektøren si strategiske leiargruppe som saman har eit hovudansvar i høve til politiske og administrative avgjerder og følga opp resultatkrava i organisasjonen. Det blir vektlagt god utvikling av kommunen sine tenester, arbeidsgjevarpolitikk og samfunnsrolle.

Kommunalsjefen har det overordna fag- og økonomiansvar for heile rammeområdet, og har ansvar for at tenestene blir drive i samsvar med dei overordna måla som blir sett.

Kommunalsjefen har ansvar for

 • strategisk leiing i kommunedirektøren si leiargruppe
 • overordna fagleg leiing og leiing av stabsavdelinga Økonomi
 • overordna budsjett- og økonomistyring i kommunen
 • støtte og rådgiving i høve til dei andre rammeområda

Økonomi-avdelinga

Avdelinga har det overordna faglege ansvaret for budsjettering, økonomioppfølging, rekneskap, innkjøp og finansforvaltning i Vindafjord kommune. Avdelinga er ein støttefunksjon for organisasjonen i den daglege økonomistyringa. Avdelinga har ansvar for:

 • månadsrapportar, tertialrapportar og årsrekneskapen til kommunen, og å hjelpa organisasjonen med budsjettoppfølging og løpande økonomistyring.
 • behandling av alle inngåande og utgåande faktura til kommunen, og innkreving av kommunale krav.
 • inngåing og drift av rammeavtalar og støtte for resultateiningane ved gjennomføring av anbodsprosessar. Vindafjord kommune er ein del av innkjøpssamarbeidet på Haugalandet som omfattar 10 kommunar.
 • forvalting av kommunen si gjeld og finansielle aktiva
 • behandling av søknadar om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO
 • tilskot til private barnehagar
 • rekneskapen til kyrkjeleg fellesråd, sokna i kommunen og det Interkommunale hjorteviltutvalet på Haugalandet

Kontaktinformasjon

Profilbilde av Vegard Bang
Vegard Bang
Kommunalsjef
Økonomi
Vindafjord kommune
E-post
Mobil 91 54 88 85