Kommunalsjef for oppvekst

Kommunalsjef Nils Erik Eide har ansvar for rammeområde oppvekst, det vil seie barnehagar, skular, PPT og barneverntenesta.

Nils Erik Eide 

Klikk for stort bilete Ellen Marie Hagevik

Kommunalsjefen har ansvar for

Kommunalsjef er ein del av kommunedirektørens strategiske leiargruppe som saman har eit hovudansvar i høve til politiske og administrative avgjerder og følgje opp resultatkrava i organisasjonen. Det blir vektlagt god utvikling av kommunen sine tenester, arbeidsgjevarpolitikk og samfunnsrolle.

Kommunalsjefen har det overordna fag- og økonomiansvar for heile rammeområde, og har ansvar for at tenestene vert drive i samsvar med dei overordna måla som vert sett.

Kommunalsjefen har ansvar for

  • Strategisk leiing av kommunalsjefen si leiargruppe 
  • Overordna leiing av rammeområdet
  • Budsjett og økonomistyring

I staben til kommunalsjef for oppvekst er

Skule

Det er ni skular i Vindafjord kommune:

Skuleeigar

Oppvekstkontoret har det overordna ansvaret på skuleeigarnivå for skular i Vindafjord etter opplæringslova med forskrift. Skulane vert følgt opp på det skulefaglege området gjennom rettleiing og internkontroll. Det vert utvikla strategiplanar for kvalitetsutvikling og årlege tiltaksplanar samt andre styringsdokument og følger opp lokale og sentrale politiske vedtak innan skuleområdet. Det vert jobba tett opp mot politisk utval for oppvekst og omsorg (OPOM), som er det næraste politiske nivå.

Vindafjordskulen i utvikling

Vindafjordskulen sitt mål er at elevane sitt læringsutbytte, både fagleg og sosialt, minst skal liggje på det nasjonale snittet. Fleire aktørar spelar viktige roller for å oppnå dette. Forsking viser at læraren er den viktigaste direkte premissleverandøren for elevane si læring. Samstundes seier forsking noko om at læraren sin kompetanse er avhengig av ei kompetent skuleleiing som legg til rette for og er i stand til å leie profesjonelle læringsfellesskap for sine tilsette. Det er politisk og administrativ skuleeigar sitt ansvar å setje skuleleiarane i stand til dette.

Skuleeigarskapet legg til rette for prosessar som utviklar gode skuleleiarar. Gode skuleleiarar legg til rette for prosessar som utviklar lærarane sin kompetanse. Gode lærarar legg til rette for læringsprosessar som styrkar og utviklar elevane sitt læringsarbeid og læringsutbytte. Elevane sin familie og bakgrunn og klasse- og skulemiljøet har og direkte påverknad på læringa.

Barnehage

Det er sju kommunale og tre private barnehagar i Vindafjord kommune:

Barnehageeigar

Oppvekstkontoret har det overordna ansvaret på barnehageeigarnivå for barnehagar i Vindafjord etter barnehagelova med forskrift. Barnehagane vert følgt opp på det barnehagefaglege området gjennom rettleiing og internkontroll. Det vert utvikla strategiplanar for kvalitetsutvikling og årlege tiltaksplanar samt andre styringsdokument og følger opp lokale og sentrale politiske vedtak innan barnehageområdet. Det vert jobba tett opp mot politisk utval for oppvekst og omsorg (OPOM), som er det næraste politiske nivå.

Vindafjordbarnehagen i utvikling

Ny statleg Rammeplan for barnehage er innført og arbeidet med å implementere denne er godt i gong. Planen er forskrift for barnehagane.  Alle barn med rett til barnehageplass og som har sendt søknad til hovudopptak 1. mars skal få tilbod om plass i kommunen. God fagkompetanse er viktig for kommunen å ha i barnehagane våre, det same gjeld gode leiararar.

Det vert sett fokus på opplæring i omgrep og språk i barnehagane. Dette er grunnlag for opplæring i skulen og difor viktig for alle, men spesielt for barn med dårleg språkutvikling eller barn med eit anna morsmål. Det vil bli gitt kurs og rettleiing til barnehagane.

«Vera Saman» er godt implementert tidleg innsats og førebyggande arbeid er innsatsområde i barnehagane, barn treng gode og trygge barnehagar med nok personale til å ivareta dette. Satsing på dei yngste barna er mellom anna å ha nok vaksne i barnehagen.  God psykisk helse er avgjerande, og barnehagane følger planar som kommunen har i dette arbeidet.  Nettverk og barnehagebasert læring er arbeidsmåtar som vert prioritert i samband med kompetanseheving.

PPT

Pedagogisk psykologisk teneste (PPT) er regulert i opplæringslova og barnehagelova (pr. 01.05.2016). Alle kommunar/fylkeskommunar er forplikta til å ha PPT.

Mandatet til PPT er å hjelpa skulene i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling slik at opplæringa kan tilretteleggjast betre for elevar med særlege behov, samt sørge for at det vert utarbeida sakkunnig vurdering der det trengs, som grunnlag for vedtak om spesialundervisning.

PPT skal også utarbeide sakkunnig vurdering for barn under skulepliktig alder, samt for vaksne på grunnskulen sine område. Det er fleire prosessar på gong med tanke på styrking av den ordinære opplæringa slik at færre elever vil ha behov for spesialundervisning.

Pedagogisk psykologisk teneste er eit interkommunalt samarbeid etter kommunelova § 27 mellom kommunane Etne og Vindafjord med eige samhandlingsorgan. Vindafjord kommune er vertskommune.

Barnevern

Vindafjord kommune er vertskommune for Etne og Vindafjord barnevern. Barneverntesta skal sikre barn og unge naudsynt hjelp, omsorg og trygge oppvekstvilkår om dei lever under tilhøve som kan skade deira helse og utvikling. Barn og unge frå 0-18 år og deira familiar får tenester hos barnevernet. Hjelpetiltak kan oppretthaldast inntil barnet har fylt 23 år, om barnet samtykker.

Kontaktinformasjon

Nils Erik Eide
Kommunalsjef for oppvekst
E-post
Mobil 982 86 872
Leiv Karsten Medhaug
Skulefagleg ansvarleg
Oppvekst
E-post
Telefon 53 65 65 37
Mobil 905 86 371
Inger Kathrine Sundve
Barnehagefagleg ansvarleg
Oppvekst
E-post
Telefon 53 65 65 38
Mobil 975 74 954
Leiarane i barnehage og skule
Liv Ingunn Heie Medhaug
Einingsleiar
PPT Etne og Vindafjord
E-post
Telefon 53 65 57 12
Mobil 951 23 371
Dan Jørgen Eide
Einingsleiar
Etne Vindafjord barnevernteneste