Politikk

Planar og styringsdokument

Her finn du informasjon om kommunale planar og styringsdokument for Vindafjord kommune. 

Vi vil freiste å halde sida oppdatert med informasjon, men nøl ikkje med å sende melding til postmottak@vindafjord.kommune.no om det er noko du ikkje finn.

Kommuneplan

Kommunestyret har vedtatt ein samla kommuneplan (PDF, 4 MB) som omfattar samfunnsdel med handlingsdel og arealdel.

20.12.2016 vedtok kommunestyret kommunal planstrategi for 2016-2019 (PDF, 2 MB).

Føremålet med planstrategien er å klargjera kva planoppgåver, utgreiingsarbeid og utviklingsarbeid kommunen bør starta opp eller vidareføra for å leggja til rette for ei ønska utvikling i kommunen.

Reguleringsplan

Reguleringsplan er eit arealplankart med tilhøyrande føresegner som regulerer bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivnadar.

Kommunedelplan

Ein kommunedelplan er på eit meir detaljert nivå enn kommuneplanen

Kommunedelplan for E134 Bakka-Solheim vedtatt i kommunestyre 20.10.2015:

 

Energi- og klimaplan 2010-2015 (PDF, 5 MB) - Vedtatt i kommunestyret 13.04.2010

Landbruksplan 2010-2014 - Vedtatt i kommunestyret 13.04.2010

 

Kommunedelplan for idrett,friluftsliv og kulturbygg (PDF, 5 MB) - Hovedrullering vedtatt i kommunestyret 08.09.2015

Vedlegg kommunedelplan for idrett (PDF, 3 MB)- Oversiktskart med anlegg i heile kommunen 

Vedlegg kommunedelplan for idrett (PDF, 3 MB)- Turkart med innteikna løyper

 

Temaplan

Strategisk plan for informasjonstryggleik (PDF, 3 MB) - Datert 14.02.2018

Bustadsosial handlingsplan 2018 - 2022 (PDF, 6 MB) - Vedtatt i kommunestyret 20.02.2018

Alkoholpolitiske retningsliner 2016 - 2020 (PDF, 308 kB) - Revidert utgåve vedtatt i kommunestyret 20.2.2018

Fysioterapiplan 2012-2014 (PDF, 114 kB) - Vedtatt i kommunestyret 17.04.2012

Museumsplan 2013-2016 (PDF, 171 kB) - Datert 05.10.2012

Trafikksikringsplan 2009-2018 (PDF, 770 kB) - Vedtatt i kommunestyret 27.10.2009

Tiltaksdel til Trafikksikringsplanen (PDF, 22 kB) - Vedtatt i kommunestyret 28.11.2016

Næringsplan 2011-2014 (PDF, 7 MB) - Vedtatt i formannskapet 23.08.2011

Kvalitets- og tiltaksplan for Vindafjordskulen 2011-2015 (PDF, 8 MB) - Vedtatt i kommunestyret 14.12.2010

Plan for førebyggande arbeid og tverrfagleg samarbeid for barn og unge 2008-2012 (PDF, 358 kB)

Prosjektrapport - For alle og for den eine - Forebygging og tverrfagleg samarbeid

 

Styringsdokument

Kommunestyret vedtar årsbudsjett og økonomiplan i desember. Økonomiplanen omfattar ein periode på fire år, men vert rullert kvart år. Etter kvart år utarbeidar kommunen ei årsmelding.

 


Årsmelding 2017 (PDF, 9 MB)

Årsmelding 2016 (PDF, 8 MB)

Årsmelding 2015 (PDF, 9 MB)

Årsmelding 2014 (PDF, 5 MB)

Eigarskapsmelding 2015 - 2016 (PDF, 572 kB)

 

Reglement

Etiske retningslinjer - Vedtatt i kommunestyret 17.04.2008

Delegeringsreglement - (PDF, 2 MB) Vedteken i kommunestyret 20.12.2016, oppdatert mai 2018

Reglement for handsaming av klagesaker (PDF, 100 kB). Vedteken i kommunestyret 23.05.2017, sak 030/17

Reglement Kommunestyret (PDF, 18 kB)

Reglement Formannskapet (PDF, 11 kB)

Godtgjerslereglement (PDF, 17 kB)

 

Forskrifter og vedtekter

Vedtekter for kommunale barnehagar (PDF, 221 kB)

Vedtekter Eigedomsskatt (PDF, 47 kB) - Vedtatt i kommunestyret 09.06.2009

 

Sentrale lovar

Forvaltningsloven

Kommuneloven

Offentlegloven

 

Rapportar driftsgjennomgang

Telemarksforskning - Driftsgjennomgang (PDF, 4 MB)

RO - Rapport og analyse helse og omsorg (PDF, 3 MB)

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
Kontonr
: 3240 10 04172
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30