Politikk

Planar og styringsdokument

Her finn du informasjon om kommunale planar og styringsdokument for Vindafjord kommune. 

Vi vil freiste å halde sida oppdatert med informasjon, men nøl ikkje med å sende melding til postmottak@vindafjord.kommune.no om det er noko du ikkje finn.

Kommuneplan

Kommunestyret har vedtatt ein samla kommuneplan som omfattar samfunnsdel med handlingsdel og arealdel.

20.12.2016 vedtok kommunestyret kommunal planstrategi for 2016-2019 (PDF, 2 MB).

Føremålet med planstrategien er å klargjera kva planoppgåver, utgreiingsarbeid og utviklingsarbeid kommunen bør starta opp eller vidareføra for å leggja til rette for ei ønska utvikling i kommunen.

For tida er kommuneplanen under revisjon. Kommuneplanen for 2016-2028 har vore på høyring og det jobbast nå med uttalar og motsegner. Du kan lese meir om kommuneplanen under arbeid her. Kommunen legg opp til endeleg vedtak våren 2017.

Reguleringsplan

Reguleringsplan er eit arealplankart med tilhøyrande føresegner som regulerer bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivnadar.

Kommunedelplan

Ein kommunedelplan er på eit meir detaljert nivå enn kommuneplanen

Energi- og klimaplan 2010-2015 (PDF, 5 MB) - Vedtatt i kommunestyret 13.04.2010

Landbruksplan 2010-2014 - Vedtatt i kommunestyret 13.04.2010

Kommunedelplan for kulturminne og kulturmiljø (PDF, 15 MB)- Vedtatt i kommunestyret 26.05.2015

Kommunedelplan for idrett,friluftsliv og kulturbygg (PDF, 5 MB) - Hovedrullering vedtatt i kommunestyret 08.09.2015

Vedlegg kommunedelplan for idrett (PDF, 3 MB)- Oversiktskart med anlegg i heile kommunen 

Vedlegg kommunedelplan for idrett (PDF, 3 MB)- Turkart med innteikna løyper
 

 

Temaplan

Bustadsosial handlingsplan 2014-2018 (PDF, 7 MB) - Vedtatt i kommunestyret 22.04.14

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2013-2016 (PDF, 116 kB) - Vedtatt i kommunestyret 27.05.13

Fysioterapiplan 2012-2014 (PDF, 114 kB) - Vedtatt i kommunestyret 17.04.2012

Museumsplan 2013-201 (PDF, 171 kB)6 - Datert 05.10.2012

Trafikksikringsplan 2009-2018 (PDF, 770 kB) - Vedtatt i kommunestyret 27.10.2009

Næringsplan 2011-2014 (PDF, 7 MB) - Vedtatt i formannskapet 23.08.2011

Kvalitets- og tiltaksplan for Vindafjordskulen 2011-2015 (PDF, 8 MB) - Vedtatt i kommunestyret 14.12.2010

Bustadplan (PDF, 89 kB) - Vedtatt i kommunestyret 26.10.2010

Plan for førebyggande arbeid og tverrfagleg samarbeid for barn og unge 2008-2012 (PDF, 358 kB)

Prosjektrapport - For alle og for den eine - Forebygging og tverrfagleg samarbeid

 

Styringsdokument

Kommunestyret vedtar årsbudsjett og økonomiplan i desember. Økonomiplanen omfattar ein periode på fire år, men vert rullert kvart år. Etter kvart år utarbeidar kommunen ei årsmelding.

Årsbudsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020 (PDF, 2 MB)

Taksthefte 2017 (PDF, 62 kB)

Årsmelding 2014 (PDF, 5 MB)

Årsmelding 2013 (PDF, 3 MB)

Årsmelding 2012 (PDF, 4 MB)

Eigarskapsmelding 2015 - 2016 (PDF, 572 kB)

 

 

Reglement

Etiske retningslinjer (PDF, 44 kB)- Vedtatt i kommunestyret 17.04.2008

Delegeringsreglement - (PDF, 828 kB) Vedteken i kommunestyret 20.12.2016, Rådmannen sin vidaredelegering 07.03.2017

Reglement Kommunestyret (PDF, 18 kB)

Reglement Formannskapet (PDF, 11 kB)

Godtgjerslereglement (PDF, 17 kB)

 

Forskrifter og vedtekter

Vedtekter for kommunale barnehagar (PDF, 221 kB)

Vedtekter Eigedomsskatt (PDF, 47 kB) - Vedtatt i kommunestyret 09.06.09

 

Sentrale lovar

Forvaltningsloven

Kommuneloven

Offentlegloven

 

Rapportar driftsgjennomgang

Telemarksforskning - Driftsgjennomgang (PDF, 4 MB)

RO - Rapport og analyse helse og omsorg (PDF, 3 MB)

Sist endra 19.04.2017
Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
(Kontonr)
: 3240 10 04172
(Kommunenr)
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30
Login for redigering