I kommunestyret 21.06.22 skulle den endelege avgjerda i barnehage - og skulebruksplanen takast. Fleirtalet stemde for barnehage og skule i kvar bygd. 

Oppvekst har jobba med å utarbeida felles plan for det psykososiale miljøet i barnehage og skule. Lovendringar i både opplæringslova (august 2017) og barnehagelova (januar 2021) har gjort at ein felles plan for barna og elevane sitt miljø er naturleg å ha.

To barnehagebarn i oransje kitlar lagar veggmåleri.

Her kan de finne meir informasjon om ordninga om redusert foreldrebetaling og om prosessen vedkomande gratis kjernetid for 1.klassingane i SFO. 

Utdanningsdirektoratet har kome med informasjon om kva som er nytt til barnhage - og skulestarten over sommarferien. Her kan de lesa om kva dette er. 

Om lag 110 engasjerte deltakarar frå barnehage, skule og alle hjelpetenester deltok på workshop om stafettloggen fordelt på tre ettermiddagar. BTI koordinator Inger Kathrine Sundve er godt nøgd med opplegget og gjennomføringa.

I dag avslutta kommunen ei vellukka kursrekkje i samarbeid med RVTS-Vest, flyktningkompetent kommune, på rådhuset i Ølen. Fleire einingar har vore representert og deltatt på heile åtte samlingar sidan oppstarten i januar 2020.

Mange barn har venta med spenning på 1. juni. av ein enkel grunn - då startar lesekampanjen "Sommarles" opp.

Tysdag 24. mai hadde Barnas kommunestyre nytt møte på Rådhuset. Den store saka denne dagen var bevilgningsaka. 

 

Bente Tednes Gjil, einingsleiar Imsland skule

Bente Tednes Gjil har takka ja til å bli den nye rektoren på Vikedal skule frå 1. august. Nåverande rektor Anne Berit S. Tveit går tilbake til jobben som lektor på Ølen vgs.

I dag leia Eva Vatnedal Nordtveit sitt første møte i Ungdomsrådet. Barnehage- og skulebruksplansaka var naturleg nok den saka som engasjerte mest.