Barnas kommunestyre

Barnas kommunestyre består av elevrådsrepresentantar frå dei ni skulane. Frå dei tre 1-10 skulane er både småskulen og ungdomsskulen representert. Det er to møte i året, eitt haust og eitt vår. Ordføraren leiar møta på same måte som kommunestyremøta.

 

Frå barnas kommunestyre i mai 2022. Svein Carlos Gjil

Bakgrunn

Kommunestyrevedtak i 2011, KS-083/11, vedtak samrøystes:

  1. Det blir innført eit ”barnas kommunestyre” i Vindafjord som har eit eller to møte i året. Ordførar leiar  møtet.
  2. Kvar barneskule har to representantar i kommunestyret, kvar ungdomsskule  har to tilleggsrepresentantar.  valet skal normalt skje om hausten for  eitt år. Ved oppstart gjeld valet ut skuleåret 2012/13. Fyrste møte blir våren 2012, og ordninga skal evaluerast våren 2015. Elevrepresentantane må vera godt forankra i elevråd på kvar skule. Skulane må leggja til rette for at elevane ved skulen arbeider med dei sakene som skal opp, før møta i Barnas kommunestyre.

Organisering

Det skal vera to møte per skuleår, medio november og april. November er kontinuering – og skulane har valt nye representantar på førehand. Skulefagleg ansvarleg kallar inn til møtet og skriv referat.

Tidsrom 1030 – 1230 i kommunestyresalen på rådhuset. Servicetorget ordnar med buss og mat. Elevane får skyss til og frå skulen slik at dei når skulebussane når dei skal heim.

Innhald

I novembermøtet får nye representantar høve til å stilla spørsmål til ordførarar. I aprilmøtet er hovudsaka bevillingssaker – der kr. 40 000,- blir fordelt på skulane.For begge møta gjeld at skulane skal senda inn svar på førehand.

Elevrådet førebur saker og sender inn til i god tid til ordføraren.

Innkalling blir sendt til den vaksne elevrådsrepresentanten med kopi til rektor. Dei tek utskrift av innkallinga og gir til elevrepresentantane.

Typisk agenda for barnas kommunestyre

  • Matøkt
  • Velkommen
  • Namneopprop
  • Godkjenning av innkalling
  • Godkjenning av sakliste
  • Godkjenning av møteprotokoll
  • Saker
  • Eventuelt


Les artikkelen om barnas kommunestyre 30. januar 2024

Les artikkelen om barnas kommunestyre 13. juni 2023

Les artikkel om barnas kommunestyre 6. desember 2022

Les artikkel om barnas kommunestyre 24.mai 2022