Slik søker du helse- og omsorgstenester

Det er eit felles søknadsskjema til helse- og omsorgstenester i Vindafjord kommune.

Søknadsskjema helse- og omsorgstenester

Her finn du kva helse- og omsorgstenester du må søka om.

Dersom det er ein annan person som sender inn søknaden på vegne av deg, må du gi fullmakt til denne personen. Signert fullmakt kan enten leggast ved søknaden eller ettersendast kommunen per post merka «Tenestekontoret».

Skjemaet skal sendast direkte til
Tenestekontoret, Vindafjord kommune, Rådhusplassen 1, 5580 Ølen.

Hjelp til å søka

Dersom du har behov for hjelp til å fylla ut søknadsskjema, ta kontakt med tenestekontoret på rådhuset i Ølen. Sjå kontaktinformasjon på denne sida. 

Søknadsfrist

Det er ikkje søknadsfrist, søknadar blir behandla fortløpande.

Prisar 

Dei fleste helse- og omsorgstenester er utan eigenbetaling. Betalande tenester står det meir om i gebyrlista til Vindafjord kommune.

Gebyrliste

Klagerett

Du kan klaga på eit vedtak innan tre veker frå du mottok vedtaket. I klagen må du beskriva kva du klagar på, og kva du ønsker endra i vedtaket. Du må begrunna klagen.

Klagen skal sendast til tenestekontoret, slik at me kan vurdera om det er grunn til å endra vedtaket. Dersom klagen ikkje blir tatt til følge, sender me klagesaka til statsforvaltaren i Rogaland for endeleg avgjerd.

Det er pasient- og brukarombod i alle fylker. Der kan du venda deg dersom du har behov for råd, rettleing og informasjon om rettar som brukar eller pårørande.

Aktuelt lovverk

 

Kontaktinformasjon

Tenestekontoret
Telefon 53 65 60 50

Berit Ølfarnes: 53 65 60 50
Monica Stødle Velde: 53 65 60 47

Opningstid
Klokka 08.00 - 15.30

Besøksadresse
Rådhuset, Rådhusplassen 1, 5580 Ølen 

Postadresse
Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

Trine Sørensen
Avdelingsleiar
Tenestekontoret
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 53 65 60 48