Prisar og betaling SFO

SFO-takstar

Takstar for SFO 2023/2024

Takstar for SFO 2023/2024
Tilbod (pakke 1-3 er alle dagar) Pris
Pakke 1: 07:00-15:00 2500 kroner
Pakke 2: 07:00-16:30 2950 kroner
Pakke 3: Etter skuleslutt - 16:30 2500 kroner
Pakke 4: 3 dagar før og etter skuletid 2200 kroner
Pakke 5: 3 dagar -16.30 1850 kroner
Pakke 6: 2 dagar før og etter skuletid (til 16.30) 1800 kroner
Pakke 7: 2 dagar etter skuletid (til 16.30) 1500 kroner
Pris andre tenester
Full feriepakke per månad 585 kroner
Feriepakke redusert pris. Gjeld 1. klasse frå 15. august per månad 475 kroner
Dagpakkar per dag 585 kroner
Pris per måltid i SFO 17 kroner
Gebyr ved for sein henting av barn, pris per påbegynt halvtime 295 kroner
Søskenmoderasjon (berre på grunnpakke)
Full pris for barn nr. 1 (det med lengst opphaldstid)
Barn nr. 2 med nest lengst opphaldstid 30 prosent
Barn nr. 3 og ev. følgjande 50 prosent

Takstar for skulefritidsordninga (SFO) gjeldande frå nytt skuleår 2022-2023

Takstar for skulefritidsordninga (SFO) gjeldande frå nytt skuleår 2022-2023
Tilbod Pris
Full pakke med morgon 2950 kroner
Full pakke 2500 kroner
4 dagar med morgon 2580 kroner
4 dagar 2140 kroner
3 dagar med morgon 2080 kroner
3 dagar 1700 kroner
2 dagar med morgon 1470 kroner
2 dagar 1190 kroner
1 dag med morgon 770 kroner
1 dag 620 kroner
Pris andre tenester
Full feriepakke per månad 585 kroner
Feriepakke redusert pris. Gjeld 1. klasse frå 15. august per månad 475 kroner
Dagpakkar per dag 585 kroner
Pris per måltid i SFO 17 kroner
Gebyr ved for sein henting av barn, pris per påbegynt halvtime 295 kroner
Søskenmoderasjon (berre på grunnpakke)
Full pris for barn nr. 1 (det med lengst opphaldstid)
Barn nr. 2 med nest lengst opphaldstid 30 prosent
Barn nr. 3 og ev. følgjande 50 prosent
Betaling blir for 10 månader, halv pris i august og juni. Merk at feriepakkar skal avklarast med skulen. Datoar står i vedtektene for SFO § 6. Det er kommunestyret som vedtar takstane for SFO i samband med budsjettbehandlinga.

Gratis kjernetid for 1. klassingar frå hausten 2022

I statsbudsjettet for 2022 blei det vedteke 12 timar gratis SFO for elevar på 1. trinn. Ny forskrift i tråd med den nye ordninga har vore på høyring og gjeld frå skuleåret 2022/2023. Føresette treng difor ikkje søka om gratis kjernetid, dette vil komme til fråtrekk automatisk for alle på 1. trinn. 

Redusert foreldrebetaling i SFO for familiar med låg inntekt

Du har rett på redusert foreldrebetaling om maksimumsprisen for SFO er høgare enn 6 prosent av den samla inntekta til familien eller hushaldet.

Dette er ei nasjonal ordning som gjeld for 1.-4.trinn.

Ordninga gjeld berre etter skriftleg søknad til kommunen. 

SFO for barn i 5.-7. klasse med særskilte behov

De kan søka om gratis SFO-tilbod for barn i 5.-7. trinn med særskilte behov. Kva som er «særskilte behov» skal ifølge lovverket sjåast i samanheng med krav i lova om at barn med nedsett funksjonsevne skal ha gode utviklingsmoglegheiter, jamfør opplæringslova § 13-7 andre ledd. Dette tilbodet må de søka om på ny kvart år. Betaling for kost kjem i tillegg. Ta kontakt med skulen v/rektor for å få informasjon om søknadsprosedyre.

Vilkår

  • For 2022 gjeld ordninga for hushald med ei samla inntekt som er lågare enn 491.667 kroner per år (om du har full plass). Inntekta må dokumenterast.
  • Barnet eller barna må ha stadfesta plass i SFO, og hushaldet må ha ei faktisk utgift til SFO.                     
  • Ordninga gjeld per barn per år for eit skuleår om gongen.
  • Søkar må bu på same folkeregistrerte adresse som barnet eller barna.

Slik søker du

Du skal fylla ut søknadsskjemaet og senda det til kommunen.

Søknadskjema om redusert betaling i SFO for skuleåret 22-23 (PDF, 241 kB)

Søknadsfrist redusert foreldrebetaling

Ordinær søknadsfrist for 2022/2023 er 1. august. Søknadane blir behandla fortløpande. Det kan ta inntil 3 veker før du får svar. I sommarferien kan ein rekna med lengre behandlingstid.

Du kan i tillegg søka gjennom heile året. Om du søker etter 1. august, gjeld vedtaket frå første heile månad etter søknadstidspunktet. Dersom rekning for perioden allereie er sendt ut, skal du betala sjølv om prisreduksjonen er gitt. Prisreduksjonen vert trekt frå på neste faktura.

Søskenmoderasjon og refusjon

  • Når fleire søsken er fast innmeldte i SFO, blir det betalt full pris for det barnet som har lengst opphaldstid.
  • Barnet som har nest mest tid får 30 prosent søskenmoderasjon.
  • Dersom det er fleire enn 2 søsken, får dei 50 prosent rabatt kvar. Rabatten gjeld og på feriepakke.
  • Barn som går over frå barnehage til 1. klasse i august, og bestiller feriepakke i SFO, får refundert satsen. tilsvarande ei veke av feriepakka i SFO då dei har betalt barnehageplass til 15. august

Faktura

Det vert sendt faktura etterskotsvis kvar månad med betalingsfrist på 2-3 veker.

Kontaktinformasjon

Svein Carlos Nilsen Gjil
Barnehage- og skulesjef
Oppvekst
E-post
Mobil 99 07 88 63