Prisar og betaling SFO

SFO-takstar

Takstar for SFO 2023/2024

Takstar for SFO 2023/2024
Tilbod (pakke 1-3 er alle dagar) Pris
Pakke 1: 07:00-15:00 2500 kroner
Pakke 2: 07:00-16:30 2950 kroner
Pakke 3: Etter skuleslutt - 16:30 2500 kroner
Pakke 4: 3 dagar før og etter skuletid 2200 kroner
Pakke 5: 3 dagar -16.30 1850 kroner
Pakke 6: 2 dagar før og etter skuletid (til 16.30) 1800 kroner
Pakke 7: 2 dagar etter skuletid (til 16.30) 1500 kroner
Pris andre tenester
Full feriepakke per månad 585 kroner
Feriepakke redusert pris. Gjeld 1. klasse frå 15. august per månad 475 kroner
Dagpakkar per dag 585 kroner
Pris per måltid i SFO 17 kroner
Gebyr ved for sein henting av barn, pris per påbegynt halvtime 295 kroner
Søskenmoderasjon (berre på grunnpakke)
Full pris for barn nr. 1 (det med lengst opphaldstid)
Barn nr. 2 med nest lengst opphaldstid 30 prosent
Barn nr. 3 og ev. følgjande 50 prosent

Gratis kjernetid for 1.- og 2. klasse i SFO

Kunnskapsdepartementet har nå vedtatt endringer i forskrift til opplæringslova § 1B-4 om gratis kjernetid i skulefritidsordninga for elevar både på 1. og 2. årstrinn. Den nye forskriftsteksten er publisert på LovdataInformasjon om bakgrunn for endringa (02.06.23)

Føresette treng ikkje søka om gratis kjernetid, dette vil komme til fråtrekk automatisk for alle på 1. og 2. trinn. Gratis kjernetid er pakke 7, eller fråtrekk på faktura tilsvarande 12 timar SFO i veka (1500 kroner per august 2023).

Redusert foreldrebetaling i SFO for familiar med låg inntekt

Du har rett på redusert foreldrebetaling om maksimumsprisen for SFO er høgare enn 6 prosent av den samla inntekta til familien eller hushaldet.

Dette er ei nasjonal ordning som gjeld for 1.-4.trinn.

Ordninga gjeld berre etter skriftleg søknad til kommunen. 

SFO for barn i 5.-7. klasse med særskilte behov

De kan søka om gratis SFO-tilbod for barn i 5.-7. trinn med særskilte behov. Kva som er «særskilte behov» skal ifølge lovverket sjåast i samanheng med krav i lova om at barn med nedsett funksjonsevne skal ha gode utviklingsmoglegheiter, jamfør opplæringslova § 13-7 andre ledd. Dette tilbodet må de søka om på ny kvart år. Betaling for kost kjem i tillegg. Ta kontakt med skulen v/rektor for å få informasjon om søknadsprosedyre.

Vilkår

  • For skleåret 2023/2024 gjeld ordninga for hushald med ei samla inntekt som er lågare enn 491.667 kroner per år. Inntekta må dokumenterast.
  • Barnet eller barna må ha stadfesta plass i SFO, og hushaldet må ha ei faktisk utgift til SFO.                     
  • Ordninga gjeld per barn per år for eit skuleår om gongen.
  • Søkar må bu på same folkeregistrerte adresse som barnet eller barna.

Slik søker du

Du skal fylla ut søknadsskjemaet og senda det til kommunen.

Søknadskjema om redusert betaling i SFO for skuleåret 23-24 (PDF, 241 kB)

Søknadsfrist redusert foreldrebetaling

Ordinær søknadsfrist ved nytt skuleår er 1. august. Søknadane blir behandla fortløpande. Det kan ta inntil 3 veker før du får svar. I sommarferien kan ein rekna med lengre behandlingstid.

Du kan i tillegg søka gjennom heile året. Om du søker etter 1. august, gjeld vedtaket frå første heile månad etter søknadstidspunktet. Dersom rekning for perioden allereie er sendt ut, skal du betala sjølv om prisreduksjonen er gitt. Prisreduksjonen vert trekt frå på neste faktura.

Søskenmoderasjon og refusjon

  • Når fleire søsken er fast innmeldte i SFO, blir det betalt full pris for det barnet som har lengst opphaldstid.
  • Barnet som har nest mest tid får 30 prosent søskenmoderasjon.
  • Dersom det er fleire enn 2 søsken, får dei 50 prosent rabatt kvar. Rabatten gjeld og på feriepakke.
  • Barn som går over frå barnehage til 1. klasse i august, og bestiller feriepakke i SFO, får refundert satsen. tilsvarande ei veke av feriepakka i SFO då dei har betalt barnehageplass til 15. august

Faktura

Det vert sendt faktura etterskotsvis kvar månad med betalingsfrist på 2-3 veker.

Kontaktinformasjon

Svein Carlos Nilsen Gjil
Barnehage- og skulesjef
Oppvekst
E-post
Mobil 99 07 88 63