Investeringsmidler - landbruk og bygdeutvikling

Er du bonde og har behov for å investera i driftsbygning eller utvikla ny næring på garden? Då kan du få støtte gjennom fylkesvise bygdeutviklingsmidlar. Det er Innovasjon Norge som behandlar søknaden.

 • Ein føresetnad er at tiltaket er lønsamt og miljømessig forsvarleg
 • Prioriterte område varierer over tid

Meir om regionale prioriteringar for landbruksmidlar.

Hjelp til å søka

Landbruksavdelinga i kommunen kan hjelpa til med søknadar om støtte til tiltak som er prioriterte i tråd med gjeldande landbrukspolitikk. Du kan få hjelp til utforming av søknad og orientering om moglegheitane for finansiering. Ta kontakt dersom du tenker på å investera.

Slik søker du

Du søker om bygdeutviklingsmidlar via Innovasjon Norge. Det er Innovasjon Norge som behandlar søknaden.

Søknaden må innehalda

 • 5-årig driftsplan
 • teikningar
 • kostnadsoverslag
 • pristilbod
 • kart
 • finansieringsplan
 • sjølvmelding
 • næringsoppgaver.
 • eventuelle avtalar om leige av jord og mjølkekvote
 • Krav til vedlegg

Søknadsskjema og meir informasjon hos Innovasjon Norge

Tilleggsnæring i landbruket 

For tilleggsnæringar til garden har kommunen også ein avtale med Medvind Næringshage om 10 timar gratis rådgiving i ein startfase.

Meir om tilleggsnæring i landbruket

Kontaktinformasjon

Areal og forvaltning
E-post

Besøksadresse
Østbøvegen 2, 5585 Sandeid

Postadresse
Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

Profilbilde av Morten Rørheim
Morten Rørheim
Rådgiver
Areal og forvaltning
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 90 88 42 57
Profilbilde av Thomas Vestbø
Thomas Vestbø
Einingsleiar
Areal og forvaltning
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 97 54 01 80
Mobil 97 54 01 80