Innmarksbeite

Innmarksbeite er jordbruksareal som kan brukast til beite, men som ikkje kan haustast maskinelt. Arealet skal ha grasrik vegetasjon med minst 50 prosent kulturgras og beitetålande urter.

Det skal være rydda for kratt og hogstavfall slik at arealet er godt tilgjengeleg for beitedyr. Innmarksbeite skal ha eit tydeleg kulturpreg.

Alt innmarksbeiteareal skal godkjennast av kommunen og registrerast i gardskart før det gir grunnlag for arealtilskot. 

Ta kontakt med Anne Karin Langeland i god tid før sommaren for å avtale synfaring, slik at arealet kan registrerast som innmarksbeite innan søknadsomgangen i oktober.

Innmarksbeite kan godkjennast som spreieareal, dersom forholda ligg til rette for det. Det er kommunen som godkjenner spreieareal.

Nyttig informasjon

Kontaktinformasjon

Thomas Vestbø
Einingsleiar
Areal og forvaltning
E-post
Mobil 97 54 01 80