Tobakkssal

Alle verksemder som sel tobakk er pliktige til å registrera seg i tobakkssalgsregisteret, både detaljistar og grossistar. 

Alle registrerte verksemder må betala eit årleg tilsynsgebyr. Dette følger maksbeløpet i tobakkssalgsforskrifta.

Kommunen fører tilsyn med registrerte salsstadar for tobakksvarer og tobakkssurrogat til forbrukar. Kontrollen med salsstadane blir utført av NoRoSun sal- og skjenkekontroll. 

Meir informasjon i tobakksskadelova.