Tobakkssal

Alle verksemder som sel tobakk er pliktige til å registrera seg i tobakkssalgsregisteret, både detaljistar og grossistar. 

Alle registrerte verksemder må betale eit årleg tilsynsgebyr. Dette følger maksbeløpet i tobakkssalgsforskrifta.

Kommunen fører tilsyn med registrerte salsstader for tobakksvarer og tobakkssurrogatar til forbrukar. Kontrollen med salsstadene blir utført av NoRoSun sal og skjenkekontroll. 

Meir informasjon i tobakksskadelova.