Omsetningsoppgåve

Alle som har eit sals- eller skjenkeløyve må kvart år betala eit gebyr (bevillingsgebyr) til kommunen.

Størrelsen på gebyret er avhengig av kor mykje alkohol som vert solgt. Opplysningar om alkoholsalet skal du oppgi anten i omsetningsoppgåve for skjenkeløyve eller i omsetningsoppgåve for salsløyve.

Vindafjord kommune følger maks-satsane for gebyr i samsvar med alkoholforskrifta § 6-2.

Slik rapporterer du omsetninga

Skjema for omsetningsoppgåve

Vedlegg som må følga omsetningsoppgåva

  • Revisor/regnskapsførars stadfesting på faktisk omsatt mengde alkohol
  • Eventuelt stadfesting/omsetningsoppgåve fra leverandørar

Kva krav gjeld?

Løyvehavarar som har fleire løyver må senda inn ei omsetningsoppgåve for kvar enkel sals- eller skjenkestad. Oppgåva skal fyllast ut av styreleiar eller av dagleg leiar i selskapet, eventuelt av ein person med fullmakt.