Gravferd og gravplass

Her finn du kort informasjon om dødsfall, gravplass, festeavgift og gravferdsstønad.

Kyrkja i Vindafjord si nettside

Dødsfall

Ved dødsfall skal gravferdsbyrå kontaktast. Dei syter for vidare kommunikasjon med prest og kyrkje.

Gravplass

Alle som har bustad i kommunen, har rett til fri gravplass. Personar med bustad utanfor kommunen kan få gravplass etter løyve frå Vindafjord kyrkjeleg fellesråd.

Festeavgift

Festeavgifta er for tida på 200 kroner per grav per år. Det vert kravd avgift for 10 år om gongen.

Fredningstida for gravplass er 20 år. Er grava meir enn 60 år gamal, skal det søkast til Vindafjord kyrkjeleg fellesråd for utviding av festetida.

Gravferdsstønad

Det kan bli tildelt gravferdsstønad viss den døde var medlem av folketrygda. Stønaden er behovsprøvd.

Meir informasjon om dette finn du på NAV si heimeside

Kontaktinformasjon

Vindafjord kyrkjelege fellesråd
E-post
Telefon 53 65 57 93

Adresse: Skjold kyrkje, 5574 Skjold