Brukarstyrt personleg assistanse (BPA)

Kva er BPA?

Målet med brukarstyrt personeleg assistanse (BPA) er å gi personar med stort hjelpebehov større fridom til å styra tenestene og kvardagen sjølv.

BPA er ein måte å organisera praktisk bistand og opplæring på for personar med langvarig og stort behov for personleg assistanse. Meir informasjon finn du i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d.

Kven kan få tilbodet?

Brukarstyrt personleg assistent (BPA) blir gitt til dei som etter kommunen sine vurderingar har rett på det.

For å ha rett til å få bistand organisert som BPA, må du

 • vera under 67 år
 • ha behov for bistand ut over 2 år og meir enn 32 timar per veke.

Er hjelpebehovet ditt mellom 25 og 32 timar per veke, har du rett til BPA dersom kommunen ikkje kan dokumentera at BPA-organisering vil vera vesentleg dyrare for kommunen sammenlikna med dei resurssane kommunen elles ville brukt på tenestetilbod til deg.

Praktisk informasjon

Når praktisk bistand og opplæring blir organisert som BPA, er det brukaren sjølv, eventuelt med bistand, som organiserer og leiar arbeidet assistentane utfører. Det er eit krav at arbeidsleiarrolla blir forsvarleg ivaretatt.

Dersom du sjølv ikkje meistrar dei daglege gjeremåla og trenger hjelp til dette, kan du søka om hjelp. Målet er at du skal vera i stand til å bu heime lengst mogleg.

Konsesjonsavtale

Kommunen har konsesjonsavtale med følgande firma som gir tenester etter enkeltvedtak regulert av kommunen:

 • Aberia Avlastning/BPA
 • Abri Dialouge AS
 • Assent AS
 • Assisitermeg AS
 • Medvind Assistanse AS
 • HAV AS
 • MIO BPA AS 
 • Humana omsorg og assistanse
 • JAG Assistanse AS
 • Olivia Assistanse AS
 • Prima Assistanse AS
 • Stendi AS
 • Uloba Independent Living Norge AS
 • Unicare Bo & Omsorg AS
 • Vanadis Velferd

Tenestekontoret i kommunen vurderer dine rettar og kan bistå ved val av firma.

Slik søker du helse- og omsorgstenester

Kontaktinformasjon

Tenestekontoret
Telefon 53 65 60 50

Berit Ølfarnes: 53 65 60 50
Monica Stødle Velde: 53 65 60 47

Opningstid
Klokka 08.00 - 15.30

Besøksadresse
Rådhuset, Rådhusplassen 1, 5580 Ølen 

Postadresse
Rådhusplassen 1, 5580 Ølen