Om folkehelse

Kommunen skal ha «folkehelse i alt me gjer». Overordna mål for kommunen er å fremja befolkninga si helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold. 

Klikk for stort bilete

Folkehelseoversikta for Vindafjord kommune 2020-2023 er eit kortfatta og oversiktleg dokument over våre satsingsområde og viktige utviklingspunkt framover. Våre 5 satsingsområder er:

  1. Lære heile livet
  2. God nok heile livet
  3. Alle med heile livet
  4. Aktiv heile livet
  5. Leve heile livet

Arbeidet med folkehelse i kommunen er organisert gjennom folkehelseforum. Folkehelseforumet er tverrfagleg med representantar frå alle fagområda i kommunen.

Folkehelseforumet skal samordne og koordinere arbeidet med folkehelse gjennom året. Det er i hovudsak årlege tiltaksplanar som styrar aktivitetsnivået og folkehelseforumet utarbeidar desse kvart år. Forumet følgjer opp partnerskapsavtalen for folkehelse. I samsvar med denne får kommunen tilskot til folkehelsearbeidet. Forumet har vidare ansvaret får arbeidet med og revisjon av folkehelseoversikten og skal sørgje for ein løpande oversikt.

Tiltaksplanen for 2021 (PDF, 159 kB) har hovudfokus på fysisk aktivitet og gode sosiale treffpunkt.

Føringar for arbeidet

Lov om folkehelsearbeid 

Oversikt over folkehelsen i Rogaland 

Folkehelseoversikt for 2017-2020  (PDF, 2 MB)

Kommuneplanen (PDF, 4 MB)

Siste oppdateringar

Resultata frå  folkehelseundersøkinga i Rogaland i 2020.

Resultat frå Ung-data i Vindafjord 2020

Folkehelseprofil for Vindafjord 2021 (PDF, 2 MB)

Utvida folkehelseprofil Vindafjord 2020 (PDF, 497 kB)

Folkehelsemeldinga “Gode liv i eit trygt samfunn”

Kvalitetsreforma “Leve hele livet»

Bustadanalysen (PDF, 9 MB)

Kontaktinformasjon

Anne Sofie Sandvik
Kommunalsjef for samfunnsutvikling
E-post
Mobil 936 46 043