Trygge foreldre haust 2022

Helsestasjonen i samarbeid med familieteamet tilbyr gratis foreldrekurs til førstegongsforeldre som har barn i alderen 6 månader til 3 år. Kurset passar for alle. Du treng ikkje oppleva foreldrerolla som vanskeleg, eller at barnet ditt har behov for noko spesielt, for å delta.

Familie - Klikk for stort bilete MabelAmber, Pixabay

Har du kjent på følelsen av å ikkje strekka til? Minstebarnet gret, og du forstår ikkje kvifor. Treåringen vrir seg misfornøgd på golvet, og du lurer på om du skal gi nærleik, gi etter eller setta grenser. Du er ikkje aleine om å vera usikker. Kva er det eigentleg barnet vil fortelja?

Vindafjord kommunen vil legga til rette for at du som forelder skal føla deg trygg. Våre kurshaldarar tilbyr kurs til deg som er førstegongsforelder.

Prosjekt «Trygge foreldre på Haugalandet»

Vindafjord kommune deltek i prosjektet «Trygge foreldre på Haugalandet». Helsestasjonen i samarbeid med familieteamet tilbyr førstegongsforeldre kurs i programmet Circle of Security-Parenting (COS-P). På norsk kallar me kurset for Tryggleikssirkelen. Kurshalderane er godkjente COS-P-rettleiarar.

Alt om prosjektet Trygge foreldre på Haugalandet

Målgruppe

Førstegongsforeldre busett i Vindafjord kommune med barn frå 6 månadar til 3 år.

Om kurset

Circle of Security-Parenting (COS-P) er eit foreldrerettleiingsprogram basert på 50 års forsking innan tilknytingsteori. Kurset passar for alle. Du treng ikkje oppleva foreldrerolla som vanskeleg, eller at barnet ditt har behov for noko spesielt, for å delta.

Føremålet med kurset er å gjera foreldre meir bevisst på å sjå, tolka og møta barnet sitt behov og bli bevisst eigne haldningar, følelsar og handlingar i samspelet med barnet ditt.

Kurset er delt opp i kapittel. Me nyttar filmklipp av andre foreldre og barn som utgangspunkt for dagens tema, reflekterer i gruppa og gir rettleiing. Barn er ikkje med på kursa.

Tidspunkt og påmelding

Ei ny kursrekke starta hausten 2022.

Kurset går over 8 gonger tysdagar klokka 20.00 til om lag 22.00.

  • Tysdag 6. september
  • Tysdag 13. september
  • Tysdag 20. september
  • Tysdag 27. september
  • Tysdag 4. oktober
  • Tysdag 18. oktober
  • Tysdag 25. oktober
  • Tysdag 1. november

Kursa blir på rådhuset i Ølen og er gratis.

Kurshaldarar på dette kurset blir kommunejordmor Wenche Strand Hauge og familierettleiar Bergitte Fosen Bjerga.

Påmelding eller spørsmål om kurset kan sendast Bergitte Fosen Bjerga på e-post: bergitte.fosen.bjerga@vindafjord.kommune.no. Du kan melda deg på eller stilla spørsmål på mobil 90 74 95 62.

Evaluering av kurset

Me ønsker å vita meir om korleis foreldre opplever kurset og om det er til hjelp. Det vil difor bli gjort ei evaluering. Om foreldre ønsker å bidra til evalueringa, vil dei bli bedne om å svara på nokre spørsmål anonymt. Alle vil få meir informasjon om dette før kursstart, og dei som ønsker å delta vil bli bedne om å gi sitt samtykke til dette.

Deltakinga er frivillig, og du kan delta på foreldrekurset utan å delta i evalueringa. Det vil også vera høve til å trekka seg frå evalueringa undervegs, eller etter kurset dersom du ønsker det.