Arealoverføring

  • Ved arealoverføring kan du få overført areal mellom eigedomar som har felles grense.
  • Arealoverføring blir brukt når arealet som skal overførast er større enn kva som er mogleg å overføra med ei grensejustering
  • Du må søka kommunen om delingsløyve.

Kven kan søka?

Det er eigar av eigedomane som kan søka om arealoverføring.

Dersom du signerer søknaden på vegne av eigar, må du legga ved fullmakt frå grunneigar. Fullmakta må vera  original eller stadfesta rett kopi.

Slik søker du

Ved søknad om arealoverføring skal du bruka søknadsskjema og rekvisisjon av oppmålingsforretning.

Søknad om arealoverføring: Søknad om tiltak utan ansvarsrett

Bestilla oppmåling: Rekvisisjon av oppmålingsforretning

Informasjon som skal leggast ved

  • Kart som viser forslag til ny eigedomsgrense. Kartportalen Fonnakart kan nyttast til dette.
  • Nabovarsel skal sendast berørte naboar saman med kart som viser grensene for arealoverføring.
  • Gjenpart av nabovarsel saman med kvittering for nabovarsel skal følga søknaden som blir sendt til kommunen.
  • Er arealoverføringa i strid med reguleringsføremålet i anten reguleringsplan eller kommuneplan, må det også leggast ved eit følgebrev der du søker om dispensasjon frå gjeldande plan. Dispensasjonssøknaden må vera grunngitt med dei argumenta søkaren meiner er viktige.

Du kan også legga ved

Utfylt skjema Erklæring om arealoverføring der blant annet kjøpesum og marknadsverdi på arealet må vera oppgitt. Dette må leverast i 2 originale eksemplar med partane sine underskrifter.

Fullstendig søknad eller rekvisisjon skal sendast til

Vindafjord kommune, Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

eller på epost til postmottak@vindafjord.kommune.no

Kva kostar det?

Sjå gjeldande prisar for saksbehandling og oppmåling i Vindafjord kommune si gebyrliste.

I tillegg kjem tinglysingsgebyr og dokumentavgift til staten. Den er 2,5 prosent  av verdien eller kjøpesummen på arealet som blir overført.  

Klage

Arealoverføring kan påklagast av berørte partar. Klagefristen er 3 veker, og den startar frå den datoen du mottek matrikkelbrev eller underretning om matrikkelføring, jamfør §46 i matrikkellova.

Lovar og reglar

Kontaktinformasjon

Areal og forvaltning
E-post

Besøksadresse
Østbøvegen 2, 5585 Sandeid

Postadresse
Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

Profilbilde av Venke Helgesen
Venke Helgesen
Ingeniør
Areal og forvaltning
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 90 85 82 13
Mobil 90 85 82 13
Profilbilde av Marianne Stople Rørtveit
Marianne Stople Rørtveit
Ingeniør
Areal og forvaltning
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 90 80 92 26
Mobil 90 80 92 26
Profilbilde av Thomas Vestbø
Thomas Vestbø
Einingsleiar
Areal og forvaltning
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 97 54 01 80
Mobil 97 54 01 80