Innskriving

Elevane blir skriven inn hausten det året dei fyller 5 år. Grunnskuleopplæringa startar til vanleg det året barnet fyller 6 år.

Innskriving

Kvar skule kunngjer innskrivingsdato. Innskriving skjer i oktober/november året før eleven skal begynna på skulen. 

Overgangsprosedyre og innskrivingsskjema (PDF, 2 MB)

Rett til opplysningar om barnet ifølge barnelova §47

Utsatt eller framskunda skulestart

<Tekst om rett til å søka utsatt eller framskunda skulestart>

Opplæringslova kapittel 2

Rettigheiter for barn med nedsett funksjonsevne

Meir om rettigheiter i grunnskulen for barn med nedsatt funksjonsevne og deira foreldre

Målform

Hovudmålet i grunnskulane i Vindafjord kommune er nynorsk.