Tilskotsordning for å inkludera barn og unge 2023

Målet med tilskotsordninga er å legga til rette for at alle barn og unge skal ha moglegheit til meistring og samfunnsdeltaking. Søknadsfristen er 18. november.

 

EME, Pixabay
  • Tilskotsordninga skal bidra til utvikling av opne møteplassar, deltaking på ferie- og fritidsaktivitetar og fullføring av utdanningsløp.
  • Målgruppa er barn og unge i alder 0 til og med 24 år som av ulike grunnar står i fare for å hamna i utanforskap.
  • Enkelte aktivitetstypar kan ha ei meir avgrensa målgruppe. Dette kjem fram i forskrifta.
  • Vindafjord kommune er med i ordninga til Bufdir slik at frivillige organisasjonar, private aktørar og/eller offentlege instansar kan søka om tilskot for å inkludera barn og unge.

Søknadsskjema og meir informasjon

Søknadsfrist: 18. november 2022

Har du spørsmål det å søka? 

Ta kontakt med Inger Kathrine Sundve

E-post: Inger.Kathrine.Sundve@vindafjord.kommune.no