Opplysningar kommunen har samla inn om deg

Du kan på førespurnad få sjå alle personopplysningane Vindafjord kommune har registrert om deg.

Dersom personopplysningane ikkje er korrekte eller relevante, kan du be om at dei blir korrigert eller sletta. Me gjer merksam på at anna lovgiving kan begrensa sletteplikta.

Kontaktinformasjon

Bjarte Stølås Storli
Personvernombod
Sveio kommune
E-post
Telefon 53 74 80 11

Har du har spørsmål om kommunen si behandling av personopplysningar? Personvernombodet skal jobba for at personvernet vert ivaretatt på ein god måte, både for tilsette og innbyggarar.

Vindafjord kommune har felles personvernombod med Tysvær, Etne og Sveio.