Bandtvang

Frå og med 1. april til og med 20. august er det bandtvang i Vindafjord. Kommunen følgjer hundelova.

I bandtvangperioden skal hundar haldast i band, vera forsvarleg inngjerda eller innestengt slik at dei ikkje kan jaga eller skada husdyr, tamrein eller vilt. Dette gjeld også for viltet sine egg, reir, bu eller hi.

Sikring av hundar

Når det ikkje er bandtvang, betyr det ikkje at ein kan la hunden gå laus utan tilsyn.

Ifølge hundelova kan hundar berre vera lause når dei

  • blir følgd og kontrollert på aktsam måte, eller
  • er forsvarleg inngjerda på ein stad som ikkje er open for allmenn ferdsel.

Viktig å hugsa på

  • Den som held ein hund i band, skal vera i stand til å ha kontroll på hunden, om dei ikkje blir ledsaga av nokon som har slik kontroll.
  • Hundehaldaren skal sørga for at det er tilstrekkeleg avstand til å unngå utilsikta kontakt med menneske og dyr ved passering.
  • Hundehaldaren skal visa særleg omsyn overfor barn. Dette er for å førebygga at barn blir skremt.
  • Hundar skal alltid haldast under slikt tilsyn at dei så vidt mogeleg blir hindra i å driva eller forfølga vilt.
  • Hundehaldaren skal ikkje gå frå ein bunden hund rett ved inngangen til ein bygning som er open for allmenta eller ved leikeplassar.

Heile hundelova kan du lesa her.