Skatt

  • Skatteetaten har overtatt ansvaret for skatteoppkreving frå kommunen.
  • Skattekontoret Haugaland (i Haugesund) er del av Skatteetaten.
  • Skattekontoret Haugaland

Skatteoppkrevjaren

Oppgåvene som er overført til Skatteetaten er blant anna behandling av restskatt, skattepengar til gode, tilleggsforskot, forskotsstrekk, arbeidsgivaravgift, motrekning og utleggstrekk knytta til skattekrav, skatteattestar og konto- og saldoutskrift for skatt og avgift. 

Du finn meir informasjon på skatteetaten.no. Du kan også kontakta Skatteetaten på telefon 800 80 000.

Personleg skattytar 

Er du lønsmottakar er du skriven ut med skattekort.  Du må sjølv kontrollera at opplysningane i skattekortet ditt er rette. Arbeidsgivaren din hentar skattekortet elektronisk.  

Er du sjølvstendig næringsdrivande med enkeltpersonføretak eller deltakar i eit ansvarleg selskap, eller har du formue eller store kapitalinntekter, er du skriven ut med forskotskatt.

Når skatteoppgjeret er klart, får du som er elektronisk brukar melding på SMS eller e-post. Får du restskatt, finn du betalingskorta i Altinn. Opnar du ikkje desse i Altinn, vil du som ei førebels ordning få dei tilsendt på papir. Betalingsfristane finn du på skatteetaten.no.

Upersonleg skattytar

Upersonleg skattytar er aksjeselskap, norsk avdeling av utanlandsk føretak (NUF), verdipapirfond eller bank.

Desse firma er skrivne ut med forskotskatt som dei skal betala i februar og april i skatteåret.  

Når skatteoppgjeret er klart på hausten, blir det sendt e-post til firma som kan hentast ut i Altinn. Betalingskort for eventuell restskatt ligg også i Altinn.

Arbeidsgjevar

Er du arbeidsgjevar må du levera a-melding. Du pliktar å trekka forskotstrekk etter skattekort, og utleggstrekk som skatteoppkrevaren har bedt om. Forskotstrekket og utleggstrekket skal settast av på eigen skattetrekkonto når løna blir betalt ut. 

Forskotstrekket og arbeidsgivaravgifta skal du betala til skatteoppkrevaren i kontorkommunen. Utleggstrekket skal du betala og senda liste over det du har trekt til det skatteoppkrevarkontoret som har bedt om trekket. 

Du er økonomisk og strafferettsleg ansvarleg for at trekk blir gjort og at det blir betalt til skatteoppkrevaren.

Attest for skatt og meirverdiavgift

Denne kan du bestilla på altinn.no, eller du kan kontakta skatteoppkrevarkontoret eller skattekontoret.

Fristar

På skatteetaten.no finn du skattekalender for næringsdrivande og personlege skattytarar som viser dei fristane som gjeld for skatt og avgift i løpet av eit år.

Kid-nummer

Du må ha KID-nummer for å betala til skatteoppkrevaren. Det kan du laga på skatteetaten.no.

Løna arbeid i heimen

Har du folk som gjer arbeid for deg som privatperson, er du arbeidsgjevar og har ein del plikter. Du finn reglar og beløpsgrenser på skatteetaten.no. Dei fleste kan rapportera løn på forenkla a-melding .

Veldedig eller allmennyttig organisasjon

Betalar organisasjonen ut løn eller godtgjersle, er den arbeidsgjevar og har ein del plikter. Dei fleste kan rapportera løn på forenkla a-melding. Du finn meir informasjon om veldedige eller almennyttige organisasjonar som arbeidsgjevar på skatteetaten.no.

Betaling av skatt

Ordninga med å betala skattar og avgifter kontant på skattekontoret er avvikla. All betaling må skje via bank. Elektroniske brukarar får betalingskort i Altinn, og du kan velja å få e-faktura.

Er du ikkje elektronisk brukar, får du betalingskorta på papir. Har du problem med å betala innan forfall, ta kontakt med skatteoppkrevarkontoret, så vil dei prøva å finna ei løysing.

Mine krav og betalingar

Skatteetaten har ei teneste kalt «Mine krav og betalingar» som gir deg eit oversyn over gjeld, tilgodebeløp og inn- og utbetalingar mellom deg og skatteoppkrevaren. Du loggar deg på tenesta på altinn.no.

Kontaktinformasjon

Skattekontoret Haugaland

Telefon 800 80 000

Opningstid 
Telefontid frå klokka 09.00 til 15.30

Besøksadresse
Karmsundgata 192, 5527 HAUGESUND