Læreplass i kommunen

Kontor- og administrasjonsfaget, institusjonskokkfaget, helsearbeidarfaget og barne-og ungdomsarbeidarfaget er faga me tek i mot lærlingar i. 

Me er medlem hos Haugaland Opplæringskontor og første kontakt skal vera til dei. 

Haugland Opplæringskontor

Telefon: 91 35 92 66
E-post: post@iho.no
Adresse: Buavegen 72, 5584 Bjoa

Kontaktpersonar i Vindafjord kommune

Kontaktinformasjon læreplass
Tittel Navn Telefon
Fagansvarleg helsefagarbeidarfaget Hanne Jorunn Helgeland 90 02 30 66
Fagansvarleg barne- og ungdomsarbeidarfaget Sofie Haugland 93 40 01 90
Fagansvarleg institusjonskokkfaget Tone Karin Aareskjold 53 65 60 05
Fagansvarleg kontor- og administrasjonsfaget Marit Særsten 53 65 65 04

Løn som lærling

Ved ei vanleg lærekontrakt vil løna som oftast bli utbetalt etter følgande regel:

 • 30 % det første halvåret
 • 40 % det andre halvåret
 • 50 % det tredje halvåret
 • 80 % det siste halvåret av læretida

Plikter for kommunen som lærebedrift

Vindafjord kommune er ei lærebedrift som er godkjent for å gi opplæring retta mot eit fagbrev. Kommunen tar på seg ei rekke plikter ved å teikne lærekontrakt med deg.

Kommunen skal

 • lage ein plan for opplæring med utgangspunkt i læreplanen for faget som du får opplæring i. Planen skal vere ei konkret forklaring kva for arbeidsoppgåver du skal utføre i løpet av læretida, og når desse skal utførast.
 • tilby deg eit godt arbeids- og læremiljø
 • gi deg personleg støtte, instruksjon og rettleiing i faget
 • ha eit system for planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringa som du får
 • gjennomføre vurderingssamtalar med deg minst kvart halvår. Desse skal dokumenterast skriftleg jevnleg å vurdere resultatet av opplæringa du får
 • utbetale løn som avtalt i lærekontrakten
 • melde deg opp til fag- eller svenneprøve ved læretida sin slutt, og legge til rette for gjennomføring av prøven

Kommunen har faglege leiarar innan kvart fagområde som sørger for at du får den opplæringa og oppfølginga du har krav på. I tillegg får du tildelt rettleiarar som har den daglege oppfølginga av deg.

Vindafjord kommune er medlem i Haugaland Opplæringskontor. Opplæringskontoret har ansvar for å teikne lærekontrakt, følge med på opplæringa di og bidra til at den blir best mogleg. Det er opplæringskontoret som melder deg opp til fag- eller svenneprøven.

Plikter for deg som lærling

Som lærling har du plikt til

 • å ta ansvar for eiga læring og bidra til at du får best mogleg utbyte av opplæringa
 • å kjenne innhaldet i læreplanen for faget ditt
 • å følge bedrifta sitt reglement
 • å bidra best mogleg til produksjonen samtidig som du lærer faget

I tillegg må du dokumentere den opplæringa du får ved å bruke vårt digitale oppfølgingssystem - OLKWEB. OLKWEB er eit levande verktøy for å tilpasse det enkelte faget.

Lenker til læreplanar

Læreplan for helsearbeidarfaget

Læreplan barne- og ungdomsarbeidarfaget

Læreplan for kontor og administrasjonsfaget

Læreplan for institusjonskokkfaget