Læretid i helsearbeidarfaget

For å kalle seg helsefagarbeidar må ein gå VG1 helse og oppvekstfag, VG2 helsearbeidarfag og VG3 opplæring i bedrift. VG3 er det vi kallar lærlingtida. Opplæring i bedrift går over 2 år, der eit år er eit opplæringsår og det andre eit produksjonsår. Desse blir fletta inn i kvarandre, slik at ein lærer og produserar om kvarandre.

Ein helsearbeidar har mange moglegheiter for val når det gjeld kva gruppe menneske ein ønsker å jobbe med:

  • Bustad for personar med psykisk- og/eller fysisk funksjonshemming
  • Aktivitetssenter
  • Omsorgssenter
  • I heimesjukepleien
  • Innan psykiatrien

For å spegle dette har Vindafjord kommune valt å legge læretida nettopp til desse plassane, slik at ein blir best mogleg rusta til å jobbe innan ulike fagfelt.

Læretida i Vindafjord

Rekkefølga på dei ulike praksisplassane vil variere, men modul pleie og omsorg vil som regel vera den første praksisplassen. Så langt det lar seg gjere, prøver vi også å legge praksisplassane opp slik at det passar best mogleg i forhold til bustad og liknande.

Kven passar faget for?

Ein helsefagarbeidar bør inneha kvalifikasjonar som det å kunne bry seg, ha evne til empati, vise omsorg, vise respekt og kunne arbeide sjølvstendig.

Helsefagarbeidaren må ha teoretiske kunnskapar (VG1 og VG2), trening i metodearbeid og trening i praktiske ferdigheiter. På dette grunnlaget vil ein kunne bli i stand til å hjelpe personar i alle aldre med psykisk, fysisk eller sosial funksjonssvikt til å få ein best mogleg kvardag.

Ein helsefagarbeidar har ein variert arbeidsdag med mange ulike oppgåver. I tillegg til det direkte arbeidet retta mot den enkelte brukar, samarbeider ein med pårørande, kollegaer og andre yrkesgrupper på den aktuelle arbeidsplassen.

Når ein har opparbeidd seg minst 2 års yrkeserfaring er det mogleg å ta  vidareutdanning, f. eks. i geriatri og kreftomsorg.

Det vil alltid vere behov for helsefagarbeidarar, så om ein ønsker å ta eit yrkesval der ein nesten er sikra arbeid etter endt læretid og bestått fagprøve, er helsefagarbeidet eit trygt val.

Rettleiing

Som helsefaglærling i Vindafjord kommune vil du bli fulgt opp av kvalifiserte rettleiarar som har lang yrkeserfaring. Desse vil rettleie og gi løpande tilbakemeldingar undervegs.

2 gonger i kvar modul vil du ha eit møte med din rettleiar, fagansvarleg og representant for Haugaland Opplæringskontor. På desse møta går me igjennom korleis den faglege utviklinga di har vore, kva me skal halde ekstra fokus på og korleis din kvardag som lærling er.

Desse møta er dialogmøter som skal gi deg som lærling moglegheit til å påverke din eigen kvardag i positiv retning. Skulle det oppstå spørsmål av noko slag - stort eller lite - kan du heile vegen spørje din rettleiar, fagansvarleg eller Haugaland Opplæringskontor.

Dokumentasjon/kvalitetsikring av opplæringa

Under lærlingtida vil du heile tida jobbe i digitalt oppfølgingssystem - OLKWEB. Her er det spesifisert kva du spesielt skal jobbe med i den enkelte modul. For å sikre at du får den opplæringa du har krav på, har vi laga brukarretta oppgåver til kvar modul. OLKWEB er eit levande verktøy, slik at den kan tilpassast spesielle behov. OLKWEB er også eit dokumentasjonsverktøy på den opplæringa du har fått.

Aktuelle lenker

Link til læreplanen

Klikk på lenka Se på YouTube for å sjå videoen under.