Kommunal kompensasjonsordning del 3 for 2021 for verksemder som er spesielt råka av covid-19

Vindafjord kommune har på ny fått tildelt midlar til kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder. I tillegg til 797.935 kroner og 335.000 kroner, blei det gjort ein tredje tildeling i sommar på 585.000 kroner. Søknadsfrist er 25. september.

Dresskledde personar i lilla bilete med blå koronavirus rundt. - Klikk for stort bilete Gerd Altman, Pixabay

Dette er ein tredje del av tilskotet på kap. 553, post 68 (ny) kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder. Departementet tildelte første del av tilskotet på 1 milliard kroner 25. februar 2021. Andre del av tilskotet på 750 millionar, blei tildelt 15. april 2021.

I dei to siste omgangane er midlane fordelt etter tilsette i verksemder innan overnatting, servering, sport og fritidsaktivitetar, reisebyrå og handel med unntak av motorvogn og daglegvarer. Støtta skal gå til

  • Støtte som kompenserer lokale verksemder sine kostnadar eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging.
  • Støtte til verksemder innanfor overnatting, reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringar, og andre verksemder som av ulike grunnar fell utanfor generelle kompensasjonsordningar.

Målgruppe

Kommunane har stor fridom til å tilpassa kva verksemder dei kan støtta avhengig av den lokale situasjonen.

Målgruppa er lokale  små- og mellomstore verksemder med forretningsadresse i Vindafjord kommune. 

Søknaden må dokumentera tap som følge av smitterverntiltak og nedstenging.

Innsending av søknad

Søknad skal sendast elektronisk via regionalforvaltning.no

Bedriftene som søkte sist blir automatisk med i vurderinga for nye midlar, men kan også gå inn å redigera sine tidlegare søknadar om ønskjeleg. Andre aktuelle bedrifter søker gjennom denne portalen.

Vurdering av søknadar

Søknadane vil bli behandla administrativt kort tid etter søknadsfrist og utbetalt på kontonummer som er oppgitt i søknaden. 

Meir informasjon finn du her

Søknadsfrist

25. september 2021.

Anna informasjon

Opplysningar som blir gitt i søknaden vil i utgangspunktet vera offentlege etter offentleglova.

Ordninga følger reglar i forskrift om distrikts- og regionalpolitiske verkemiddel om utlysing, saksbehandling, klage, kontroll med meir

Kontaktpersonar

For spørsmål og hjelp i søknadsprosessen, ta kontakt med førstelinjetenesta vår, Medvind24 næringshage på e-post post@medvind24.no eller mobil 45 86 55 08.

Kontaktperson i kommunen er Anne Sofie Sandvik, kommunalsjef for samfunnsutvikling.
Mobil 93 64 60 43 eller anne.sofie.sandvik@vindafjord.kommune.no.

Kontaktinformasjon

Medvind24 Næringshage
E-post
Mobil 45 86 55 08