Fritidserklæringa

Med informasjon, oppfølging, hjelp og dugnad, er målet å få fleire barn og unge med på organiserte fritidsaktivitetar og sosiale felleskap.

Våren 2021 vedtok kommunestyret at Vindafjord kommune legg til grunn Fritidserklæringa i sitt arbeid retta mot barn og unge og deira moglegheit for å delta i aktivitet og sosiale felleskap. Fritidserklæringa har som mål at alle barn, uavhengig av sosiale og økonomiske situasjon, skal ha moglegheit til å delta i minst éin organisert fritidsaktivitet saman med andre barn

Fritidserklæringa.

Vi er derfor enige om:

1. At alle barn og ungdom skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter og til å delta i lek som passer for barnets alder. Gjennom lek og aktivitet blir barn og ungdom inkludert i fellesskap og opplever tilhørighet og mestring.

2. At barn og ungdom skal involveres og ha innflytelse over sin lek og fritidsaktivitetene de skal delta i. Det gjøres mye godt arbeid lokalt og nasjonalt for å inkludere barn og ungdom i sosiale felleskap og aktiviteter, men vi har ikke lyktes med å gjøre det mulig for alle å delta.

Løsningene må finnes i fellesskap, derfor vil vi:

1. Samarbeide lokalt og nasjonalt om at alle barn og ungdom skal få delta i minst én organisert fritidsaktivitet.

2. Fremme betydningen av å satse på lokale lag og foreningers aktivitetstilbud som et viktig virkemiddel for sosial inkludering av barn og unge i lokalsamfunnet.

3. Formidle gode ideer og lokale eksempler på hvordan kommuner og frivillighet kan samarbeide om å sikre at alle barn og unge har mulighet til å delta i organiserte fritidstilbud, uavhengig av familieøkonomi. 4. Utfordre hverandre på holdninger og handlinger som gjennom langsiktig samarbeid fører til måloppnåelse.