Søknad om spelemidlar til idrett og fysisk aktivitet

Her finn du informasjon om spelemidlar og lenker til regelverk og søknadsside.

Generell orientering om ordninga

Spelemidlar til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal bidra til infrastruktur som gir befolkninga mogelegheit til å driva aktivitet.

Det gjeld både i regi av den frivillige, den medlemsbaserte idretten og gjennom mogelegheitene for eigenorganisert aktivitet.

Ordinære anlegg

Med ordinære anlegg meinast anlegg for organisert og eigenorganisert idrett og fysisk aktivitet.

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2020 finn du i denne lenka.

Det kan søkast om tilskot til bygging av anlegg som er opne for allmenn idrettsleg verksemd, og som ikkje er underlagt fortenestebaserte eigarformer.

Det kan søkast om tilskot til rehabilitering av anlegg etter nærare reglar i punkt 2.4.8. (sjå lenka over)

Det kan søkast om tilskot til kjøp og nødvendig innredning/ombygging av eksisterande anlegg etter nærare reglar i punkt 2.4.9.

Nærmiljøanlegg

Nærmiljøanlegg er eit anlegg eller område for eigenorganisert fysisk aktivitet som ligg i tilknyting til bu- og/eller opphaldsområde. Med nærmiljøanlegg meinast berre utandørsanlegg.

Det kan søkas om tilskot til nærmiljøanlegg som er fritt, allment tilgjengeleg for eigenorganisert, fysisk aktivitet, først og fremst for barn og ungdom (6-19 år), men også for lokalbefolkninga elles. Nærmiljøanlegg kan berre unntaksvis brukas til organisert fysisk aktivitet, og skal ikkje ivareta den organiserte aktiviteten sitt behov på fast basis.

Godkjente anleggstypar følger av punkt 3.6. (sjå lenka over)

Det kan søkast om tilskot til rehabilitering av nærmiljøanlegg etter nærare reglar i punkt 3.4 bokstav c.

Søknad

For å kunna senda spelemiddelsøknad må anlegget vera ein del av vedtatt kommunal plan som omfattar idrett og fysisk aktivitet. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet vert rullert kvart 4. år.  Den omfattar temadel og handlingsdel. Handlingsdel – «Prioritert handlingsprogram» – blir rullert kvart år.

I høve planen og planarbeid blir det lagt vekt på Vindafjord idrettsråd sine forslag til innstilling og prioriteringar.

Idretts- og skyttarlag, skular og andre som har innspel til handlingsdelen i planen, om nye anlegg, rehabilitering av gamle og liknande, må melda dette inn til Eining kultur og læring.

Alle søknadar skal sendast elektronisk på anleggsregisteret.no. Her finn du også meir informasjon om ordninga.

Forskotering av spelemidlar

Vindafjord kommune oppretta i 2016 eit bunde driftsfond som har som mål å forskotera spelemidlar til anlegg i kommunen i påvente av at anlegget får tildelt spelemidlar. Kommunen og private bedrifter har bidratt med midlar til fondet «Forskotering spelemidlar»

Det kan søkast til fondet og be om utbetaling når spelemidelsøknaden er godkjent av Rogaland fylkeskommune, anlegget er ferdigstilt og rekneskapet er revisorgodkjent.

Ved utbetaling av forskoterte spelemidlar vil det bli utstedt eit gjeldsdokument som sikkerheit for forskoteringa. Når anlegget får tildelt spelemidlar, blir dei tilbakeførte fondet.

Retningslinjer for forskoterte spelemidlar vart vedtatt 24.05.2016 i K-sak 035/16. (PDF, 370 kB)

Søknad om forskotering av spelemidlar

Kontaktinformasjon

Kultur og læring
E-post

Telefon: 53 65 58 50 eller 53 65 65 63
Besøksadresse: Kultur- og læringssenteret på Sjøplerlo, 2. etasje, Dreganesvegen 40, Ølen sentrum.
Postadresse: Kultur og læring, Rådhusplasssen 1, 5580 Ølen

Opningstid: 08.00 - 15.30 kvardagar

Profilbilde av Norunn Helland
Norunn Helland
Rådgjevar kultur og idrett
Kultur og læring
E-post
Telefon 53 65 65 63
Mobil 47 46 97 59
Profilbilde av Ane Kesia Eide Fatland
Ane Kesia Eide Fatland
Einingsleiar
Kultur og læring
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 48 09 92 51
Mobil 48 09 92 51