Søknad om spelemidlar til idrett og fysisk aktivitet

Her finn du informasjon om spelemidlar og lenker til regelverk og søknadsside.

Generell orientering om ordninga

Spelemidlar til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal bidra til infrastruktur som gir befolkninga mulegheit til å driva aktivitet.

Det gjeld både i regi av den frivillige, den medlemsbaserte idretten og gjennom mulegheitene for eigenorganisert aktivitet.

Ordinære anlegg

Med ordinære anlegg meinast anlegg for organisert og eigenorganisert idrett og fysisk aktivitet.

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2020 finn du i denne lenka.

Det kan søkast om tilskot til bygging av anlegg som er opne for allmenn idrettsleg verksemd, og som ikkje er underlagt fortenestebaserte eigarformer.

Det kan søkas om tilskot til rehabilitering av anlegg etter nærare reglar i punkt 2.4.8. (sjå lenka over)

Det kan søkas om tilskott til kjøp og nødvendig innredning/ombygging av eksisterande anlegg etter nærare reglar i punkt 2.4.9.

Nærmiljøanlegg

Nærmiljøanlegg er eit anlegg eller område for eigenorganisert fysisk aktivitet som ligg i tilknyting til bu- og/eller opphaldsområde. Med nærmiljøanlegg meinast kun utandørsanlegg.

Det kan søkas om tilskot til nærmiljøanlegg som er fritt, allment tilgjengeleg for eigenorganisert, fysisk aktivitet, først og fremst for barn og ungdom (6-19 år), men også for lokalbefolkninga elles. Nærmiljøanlegg kan kun unntaksvis brukas til organisert fysisk aktivitet, og skal ikkje ivareta den organiserte aktiviteten sitt behov på fast basis.

Godkjente anleggstypar følgjer av punkt 3.6. (sjå lenka over)

Det kan søkast om tilskot til rehabilitering av nærmiljøanlegg etter nærare reglar i punkt 3.4 bokstav c.

Søknad

For å kunna senda spelemiddelsøknad må anlegget vera ein del av vedtatt kommunal plan som omfattar idrett og fysisk aktivitet. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet vert rullert kvar 4. år.  Den omfattar temadel og handlingsdel. Handlingsdel – «Prioritert handlingsprogram» vert rullert kvart år.

I høve planen og planarbeid blir det lagt vekt på Vindafjord idrettsråd sine forslag til innstilling og prioriteringar.

Idretts- og skyttarlag, skular og andre som har innspel til handlingsdelen i planen, om nye anlegg, rehabilitering av gamle og liknande, må melde dette inn til Eining kultur og læring.

Alle søknadar skal sendast elektronisk på anleggsregisteret.no. Her finn du også meir informasjon om ordninga.

 

Kontaktinformasjon

Kultur og læring
E-post

Telefon: 53 65 58 50 eller 53 65 65 63
Besøksadresse: Sjøperlo i 2. etasje, Dreganesvegen 40, Ølen sentrum
Postadresse: Kultur og læring, Rådhusplasssen 1, 5580 Ølen

Opningstid: 08.00 - 15.30 kvardagar

Berit Hetland
Kultur- og idrettskonsulent
Kultur og læring
E-post
Telefon 53 65 65 63
Mobil 464 25 445