Rusførebygging

Rustenesta tilbyr individuelt tilpassa og regelmessig oppfølging basert på den einskilde person sine behov. Oppfølginga har fokus på førebygging, motivering og skadereduksjon.

Støttesamtalar

Sentrale tiltak i forhold til oppfølging er kartlegging og samtalebehandling. Samtalane kan finne stad på kontoret/dagsenteret i Sandeid, heime hjå deg eller på ein annan avtalt stad.

Koordinering

Rustenesta kan også bidra med å koordinera tiltak og tenester, samt delta i naudsynte samarbeidsmøte og ansvarsgrupper. 

Rustenesta har eit samarbeid med politiet i forhold til Ruskontakt.

Individuell plan

Det kan opprettast Individuell plan for personar som har behov for koordinerte og langvarige tenester.

Indivduell plan er eit samarbeidsdokument som fordeler ansvarsoppgåver og ansvarsområde mellom instansar som bidreg til eit oversyn for deltakaren. Deltakaren «eig» sin eigen plan.

Tilvising til behandling

Rustenesta kan også hjelpa deg dersom du ønskjer tilvising til avrusing, poliklinisk behandling, langtidsbehandling, institusjon eller LAR (Legemiddelassisert rehabilitering).

Bustadtrening

Ein god bustadsituasjon er viktig for trivsel, meistring og livskvalitet. Rustenesta gir saman med bustadkontoret tilbod om bustadtrening.

Individuell oppfølging 

Tenesta tilbyr oppfølging individuellt og i gruppe. Den individuelle oppfølginga kan vera:

  • Kartleggjingssamtale
  • Samtalebehandling
  • Heimebesøk ved behov
  • Akutthjelp ved kriser
  • Miljøterapi
  • Individuell plan (IP) 
  • Henvising til rusbehandling
  • Oppfølging før, under og etter rusbehandling