Pasient- og brukarombodet i Rogaland

Tilsette ved ombodskontoret svarar på spørsmål om kva rettar pasientar, brukarar og pårørande har.

Pasient- og brukarombodet gir gratis råd og rettleiing, kan hjelpa i klagesaker og delta i dialogmøter mellom pasientar, brukarar og helsetenestene, både dei kommunale og på spesialistnivå.

Du kan kontakta ombodskontoret både via e-post, telefon eller brev.

Meir informasjon om ordninga finn du på pasientogbrukerombudet.no.

Pasien- og brukarombodet i Rogaland har også eiga Facebookside.