Pakkeforløp psykisk helse og rus

Kva tilbyr me?

  • Pakkeforløp for psykisk helse og rus gir deg som er pasient eller pårørande, eit heilskapleg og føreseieleg behandlingsforløp utan unødig ventetid.
  • Du får i større grad vera med og påverka behandlinga, og behandlinga skal evaluerast systematisk undervegs.

Kven kan få tilbodet?

Fastlegen kan tilvisa deg til aktuelt pakkeforløp

Spesialisthelsetenesta vurderer retten til å få pakkeforløp.

Oversikt over aktuelle pakkeforløp

  • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne (PHV)
  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern barn og unge (PHBU)  
  • Pakkeforløp ved mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne
  • Pakkeforløp for utredning og behandling av tvangslidelse (OCD) hos barn, unge og voksne
  • Pakkeforløp for spiseforstyrrelser hos barn og unge
  • Pakkeforløp for gravide som bruker/har brukt rusmidler

Sjå video om pakkeforløp

 

Kontakt

Forløpskoordinator for psykisk helse og rus i Vindafjord: 

Samhandling

Mange har bruk for fleire tenester over lang tid. Dersom du har behov for det, har du rett til ein individuell plan. Der set du i samarbeid med dei som yter tenestene opp kva mål du har, kva for tiltak som skal til for å nå måla, og kven som har ansvaret.

Meir informasjon

Om pakkeforløp, psykisk helse og rus, helsenorge.no

 

Kontaktinformasjon

Karen Synnøve Skjold
Avdelingseiar
Rus og psykiatri
E-post
Mobil 97 96 94 26