Pakkeforløp psykisk helse og rus

Kva tilbyr me?

 • Pakkeforløp for psykisk helse og rus gir deg som er pasient eller pårørande, eit heilskapleg og føreseieleg behandlingsforløp utan unødig ventetid.
 • Du får i større grad vera med og påverka behandlinga, og behandlinga skal evaluerast systematisk undervegs.

  Kven kan få tilbodet?

  Fastlegen kan tilvisa deg til aktuelt pakkeforløp

  Spesialisthelsetenesta vurderer retten til å få pakkeforløp.

  Oversikt over aktuelle pakkeforløp

  • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne (PHV)
  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern barn og unge (PHBU)  
  • Pakkeforløp ved mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne
  • Pakkeforløp for utredning og behandling av tvangslidelse (OCD) hos barn, unge og voksne
  • Pakkeforløp for spiseforstyrrelser hos barn og unge
  • Pakkeforløp for gravide som bruker/har brukt rusmidler

  Sjå video om pakkeforløp

   

  Kontakt

  Forløpskoordinator for psykisk helse og rus i Vindafjord: 

  Samhandling

  Mange har bruk for fleire tenester over lang tid. Dersom du har behov for det, har du rett til ein individuell plan. Der set du i samarbeid med dei som yter tenestene opp kva mål du har, kva for tiltak som skal til for å nå måla, og kven som har ansvaret.

  Meir informasjon

  Om pakkeforløp, psykisk helse og rus, helsenorge.no

   

  Kontaktinformasjon

  Gerd Skumsnes Sørhus
  Avdelingsleiar
  Psykisk helse og rus
  Mobil 977 97 825