Pasientrettar

I Noreg vert pasientane sine rettar tatt vare på gjennom Pasientrettslova.

Formålet med lova er å sikra at alle skal ha lik tilgang på helsehjelp av god kvalitet. Lova tar omsyn til mellom anna rett til medverknad og informasjon, barn sine rettar, journalinnsyn og eventuelle klagar.