Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er eit tilbod oppretta av det offentlege for å hjelpa personar med nødvendig juridisk bistand uavhengig av eigen økonomi.

Tilbodet går ut på at staten i saker som er sett spesielt viktige for folk si velferd helt eller delvis dekker utgifter ved rettshjelp.

Rettshjelpordninga gjeld sivile saker, og blir supplert av anna regelverk om forsvareroppnemning og bistandsadvokat på det offentlege sin kostnad.

Fri rettshjelp blir som hovudregel gjeve berre til personar, og ikkje til bedrifter og organisasjonar.

Fri rettshjelp blir gjeve som fritt rettsråd, fri sakførsel eller fritak for rettsgebyr:

  • Fritt rettsråd blir gjeve av privatpraktiserande advokater og rettshjelparar.
  • Fri sakførsel blir gjeve berre av privatpraktiserande advokatar.
  • Fritak for rettsgebyr betyr at ein slepp å betala for å få behandla saka i rettsapparatet.

Meir om fri rettshjelp, vilkår og økonomiske vilkår finn du her.