Skulehelsetenesta

I Vindafjord kommune er det ni barneskular, tre ungdomsskular og to vidaregåande skular. Helsesjukepleiar har samtaletid kvar veke på skulane.

Kva tilbyr me?

 • Helsesjukepleiar er tilgjengeleg med blant anna samtaletid og drop in-tilbod.
 • Legekontroll og oppfølging
 • Ulike spørsmål om fysisk og psykisk helse
 • Rettleiing om samspel og spørsmål knytta til foreldrerolla, barn- ungdom
 • Grupper - foreldrerettleiingsprogram
 • Undervisning ved barnehage og skular
 • Skulehelsetenesta deltek i blant anna avsvarsgrupper, og kan sørga for tilvising vidare til dømes til fastlege, familieteam, PPT, ergoterapeut, fysioterapeut, SLT-koordinator, spesialisthelsetenesta og tannhelsetenesta. 

Følg oss gjerne på Facebook

Kontakt

Under finn du kontaktinformasjon til helsesjukepleiarane på dei ulik skulane. Helsesjukepleiar er tilgjengelig på telefon og teams for chat og videosamtale.

Skulehelsetenesta grunnskule

Skulehelsetenesta vidaregåande skule 

Til deg som er ung

Dersom du slit med vonde tankar eller har det vanskeleg heime, er det viktig å snakka med nokon du stolar på. Læraren din er på jobb og tilgjengeleg for deg.

Du kan også kontakta helsesjukepleiar. Helsesjukepleiar er tilgjengeleg på skulane for samtale. Me kan også møta barn og unge utanfor skulen og skuletid. Ein gåtur saman er ei fin moglegheit for samtale.

Er du 13 år eller eldre, kan du også ta kontakt med 

 Helsestasjon for ungdom

Målet for alt helsearbeid i skulen er at eleven skal

 • sjå på helse som eit positivt ord.
 • oppleva trivsel og tryggleik
 • ha eit positivt sjølvbilete.
 • forstå at helse også er eige ansvar
 • oppleva at dei er ein ressurs for seg sjølv og andre.

Skulehelsetjenesten (SHT) er leia av leiande helsesjukepleiar, i nært samarbeid med dei andre helsesjukepleiarane, helsestasjonslegane og jordmor.

Innkalling og kontrollar

Alle elevar vert kalla inn til lege når dei tar til på skulen. På seinare klassesteg vert ikkje alle elevar kalla inn, men dei vert kalla inn etter nasjonale faglege retningslinjer. Ein følger i tillegg opp dei elevar som SHT eller føresette meiner har trong for oppfølgande kontrollar.

Godt samarbeid med heimane er viktig, og me oppfordrar føresette til å kontakt om det er noko dei ønskjer å drøfta angåande barnet sitt.

Skulehelsetenesta i Vindafjord kommune har utarbeida plan for skulehelsetenesta (PDF, 112 kB).