Familieteamet

Kva tilbyr me?

Familieteamet kan tilby rettleiing, støtte og oppfølging av deg og din familie dersom de opplever å gå gjennom ein utfordrande periode i livet.

 • Rettleiing av føresette
 • Individuelle samtalar
 • Samtalar med barn og ungdom
 • Familiesamtalar
 • Foreldrekurs, til dømes  COS-P (Circle of security – Parenting), Tuning into kids, Traumebevisst omsorg, Enkel og effektiv aggresjonskontroll

Oppfølginga vert tilpassa den enkelte familie. Familieteamet sitt tilbod blir gitt i våre lokaler i rådhuset i Ølen, i heimen, på skulen eller i barnehagen.

Kven kan få tilbodet?

Familieteamet er eit lavterskel helsetilbod som skal bidra til å hjelpa familiar i vanskelege livssituasjonar.

Formålet er å førebygga utvikling av fastlåste familiemønstre, og å fremma god psykisk helse for barn, unge og familiane deira.

Familieteamet er ein del av helsestasjonen i Vindafjord kommune.

Tidleg innsats

Tidleg innsats handlar om å gje hjelp så tidleg som mogleg. Me veit at jo tidlegare born og foreldre får den hjelpa dei har behov for, desto større moglegheit har ein for å førebygga vanskar.

Familieteamet i Vindafjord kommune ønskjer å vera eit lavterskeltilbod kor born, ungdom og familiar kan få støtte, hjelp, rettleiing og oppfølging så tidleg som mogleg.                                                                    

Kven er me?

Familieteamet består av fagpersonar med helse-og sosialfagleg utdanning. Fagpersonane har ulik vidareutdanning innan blant anna familieterapi, rus, psykisk helse. Fleire er sertifiserte COS-P-rettleiarar.

Kvar kan du ta kontakt?

Familieteamet i Vindafjord held til på rådhuset i Ølen. Føresette kan sjølv ta kontakt, gjerne via telefon. Eller du kan få hjelp til å senda tilvising i samarbeid med helsestasjon, skule, barnehage eller andre du er i kontakt med i kommunen. Me har frist for å gje tilbakemelding på tilvising innan tre veker.

Her finn du tilvisingsskjema (PDF, 419 kB)

Kva kostar det?

Familieteamet arbeider etter lov om helsetenester i kommunane. Alle tilsette har teieplikt. Tilbodet er gratis.

Oppfølginga vert tilpassa den enkelte familie. Familieteamet sitt tilbod blir gitt i våre lokaler i rådhuset i Ølen, i heimen, på skulen eller i barnehagen. Familieteamet arbeider etter lov om helsetenester i kommunane. Alle tilsette har teieplikt. Tilbodet er gratis.

Kontaktinformasjon

Adresse: Familieteamet, Vindafjord kommune, Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

Tilsette i familieteamet
Stilling Namn Mobil
Fagleiar Rannveig Obrestad 90 20 47 93
Familierettleiar Bergitte Fosen Bjerga 90 74 95 62
Familierettleiar Brit Nelly Ness Tveit 95 78 61 00
Sosionom Atle Aas 90 70 35 87
Familierettleiar Ingebjørg Susort Velde 90 75 12 81
Familierettleiar Amalie Eike Sternhoff 97 96 94 19
Familierettleiar Aud Hopland Åserud 46 88 46 03
Familierettleiar Ragnhild Thorsen 90 52 72 52

Familierådgjeving

Familievernet gir råd og rettleiing om samlivsproblem. Tenesta legg vekt på førebygging og oppfordrar om å søka hjelp på eit tidleg stadium for å unngå at konfliktane blir heilt fastlåste. 

Tilbodet er gratis. For innbyggarar i kommunane Vindafjord, Bokn, Haugesund, Karmøy, Sauda, Suldal, Tysvær og, Utsira, kan ein kontakta familievernkontoret i Haugesund.

Kontoret er eigd av ei kyrkjeleg stifting. Alle familievernkontor arbeider etter same lovar og reglar.

Dei fleste kjem til familievernkontoret for rådgjeving og samtalar om kvardagsproblem, og når det er vanskar, konfliktar eller kriser i familien. På kontoret arbeider blant anna psykologar og sosionomar med vidareutdanning i familieterapi. Dei tilsette i familievernet har teieplikt.

Kurs og anna info frå Familievernkontoret på Haugalandet finn du her

Kontakt oss

Skal du bestilla eller avlysa time, ring kontoret direkte.

Telefon: 52 70 08 20
Postadresse: Postboks 388, 5501 Haugesund
Besøksadresse: Haraldsgata 98, Haugesund
E-post: familievernkontoret.haugesund@bufetat.no

Familievern

Vindafjord kommune tilbyr familievern med råd og rettleiing om samlivsproblem. Tenesta legg vekt på forebygging og oppfordrar til å søka om hjelp tidleg for å unngå for fastlåste konfliktar.

Tilbodet om familierettleiing er gratis, og du kan sjølv ta direkte kontakt med familieteamet som held til på rådhuset i Ølen.

Krisesituasjonar

Er du kvinne, mann eller barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjonar?

Du kan ta direkte kontakt med kommunens krisesentertilbud, uten henvisning eller timeavtale. Krisesentertilbudet er gratis og tilgjengelig hele døgnet.

Krisesentertilbudet kan blant anna tilby

 • Støtte og praktisk hjelp
 • Råd og rettleiing
 • Hjelp til bearbeiding
 • Informasjon om rettar og molegheiter
 • Advokatbistand
 • Formidla kontakt med offentlege instansar
 • Midlertidig butilbod i trygge omgjevnadar

Krisesentertilbudet har teieplikt

Ta gjerne kontakt med Krisesenter Vest IKS for ein uforpliktende samtale. Du kan vera anonym.

Krisesenteret har avdeling i Haugesund, telefon 52 72 98 84 og på Stord, telefon 53 41 12 12