Privat vatn og avløp

Privat vassforsyning

 • Private vassforsyningssystem må registrerast hos Mattilsynet
 • Meir informasjon finn du på Mattilsynet.no

Privat avløp

Dersom du skal legga inn vatn eller installera vasstoalett i huset eller hytta, og ikkje kan knytast til kommunalt avløp, må du søka om utsleppsløyve for avløpsvatn. Avløpsvatn er avløp frå vasstoalett, kjøkken, bad og vaskerom (sanitært avløpsvatn). Gråvatn er avløp frå kjøkken, bad og vaskerom.
 
Ingen kan setta i gang nye utslepp eller auka utslepp vesentleg utan at løyve er gitt i medhald av forureiningsforskrifta §12-5. Eigar av avløpsanlegget er ansvarleg for drift- og vedlikehald.

Ta kontakt med ein røyrleggar som vil stå som ansvarleg for planlegginga og utføringa av avløpsanlegget.

Skriftleg søknad skal innehalde følgande

 • type avløpsanlegg og dimensjon på anlegget
 • opplysningar om utsleppet vert etablert i samsvar med krav i kommunen og forureiningsforskrifta kap.12
 • kart med avløpsanlegget og utsleppstaden innteikna
 • opplysningar om interesser som kan bli berørt av etableringa

Partar og andre som kan bli særleg berørt av saken skal varslast om innhaldet i søknaden. Kopi av nabovarsel skal sendast inn saman med søknaden.

Slik søker du

Søknad med alle nødvendige opplysningar og vedlegg sendes til postmottak@vindafjord.kommune.no.

Skjemaet gjeld ikkje for påkobling til offentleg avløpsnett.

Søknadsskjema utsleppsløyve sanitært avløpsvatn

Slamtømming

HIM IKS har ansvar for slamtømming i HIM-kommunane. Kommunane gir utsleppsløyve og har tilsynsansvaret for anlegga. Det er HIM som krev inn slamgebyr.

Meir om slamrenovasjon på HIM sine nettsider

Korleis blir eit tilsyn utført?

I første omgang vil tilsynet innebera ei oppfølging av innmeldte feil og manglar frå slamtømmefirma etter slamtømming og kartlegging. Enkelte anleggseigarar vil derfor få eit brev om å retta opp feil og manglar etter tømming.

Eit tilsyn kan også innebera inspeksjon på staden. Dersom din eigendom blir plukka ut til inspeksjon, får du eit varsel om dette. Du kan velga å vera tilstede under tilsynet. Dersom det er avvik vil du få beskjed om å retta desse og/eller oppgradera anlegget. Blir det funne avvik og desse ikkje blir lukka etter rimeleg tid, har kommunen myndigheit til å ilegga tvangsmulkt til forholda er retta opp.

Tilsyn på avløpsanlegg skal sørga for

 • at avløpsanlegg ikkje fører til unødvendig forureining.
 • at alle vilkår er i tråd med utsleppsløyve.
 • å kontrollera at avløpsanlegga reinsar slik de skal.
 • at servicepersonell gjer jobben sin.
 • anleggseigarar brukar anlegga slik det er tiltenkt.
 • at anlegget er bygd i samsvar med løyvet.
 • å følga opp innmeldte avvik frå slamtømefirma.
 • å kontrollera at alle avløpsanlegg er registrerte og betalar kommunale gebyr.
 • å kartlegga anlegg.
 • å saksbehandla nye utsleppssøknader.
 • å gå gjennom dokumentasjon og registreringar for det aktuelle anlegget.
 • å senda ut spørreskjema om noko er uklart.
 • kontroll og oppfølging av tømmerapportar, servicerapportar og årsrapportar.
 • å vurdera tømefrekvens og tilgjenge.
 • å utføra kontrollbesøk eller inspeksjon (dette vil blir varsla i forkant).

Lovverk tilhøyrande privat vatn og avløp

Gebyr

Det framgår av forurensningsforskriften § 11-4 om gebyrer for saksbehandling og tilsyn etter forureiningsforskrifta at kommunen kan ta betalt for å føra kontroll med private avløpsanleggene.

Gebyra skal samla sett ikkje overgå kommunens sine kostnadar med arbeidet. Det er gjennom budsjettvedtak bestemt at eigarar av private avløpsanlegg skal betala eit årlig gebyr for å finansiera tilsynsarbeidet gjennomført av kommunen.

Sjå Vindafjord kommune sitt taksthefte (PDF, 429 kB). Trykk Ctrl + F for å søka i dokumentet.

Hovdudplan for vassforsyning (PDF, 35 MB)

Hovudplan for avløp (PDF, 2 MB)

Kontaktinformasjon

Areal og forvaltning
E-post

Besøksadresse
Østbøvegen 2, 5585 Sandeid

Postadresse
Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

Knut Rønnevik Førland
Seniorrådgjevar
Areal og forvalting
E-post
Telefon 53 65 61 28
Erle Mæland Aasheim
Einingsleiar
Areal og forvaltning
E-post
Mobil 907 77 655