Kunngjering av planar og høyringar

  • Publikum skal ha innsyn i alle vedtatte reguleringsplanar og alle reguleringsplanar under arbeid. 
  • Planinnsyn gir fullt innsyn i alle gjeldande planar og alle planar under arbeid.
  • For planar under arbeid er det òg kopling til sakssystem og fullt innsyn i planprosessen.

Kunngjeringar

På denne sida vil me fortløpande legga ut høyringar og varsla om oppstart av planarbeid.

I samsvar med § 12-8 i Plan- og bygningslova vil me med dette informere om at Omega Areal AS på vegne av Terje Aarekol og Knut Egil Berge m.fl. skal utarbeide forslag til reguleringsplan for søndre og nordre Berge i Vindafjord kommune. Planområdet ligg fordelt på Søndre Berge (Område A), Nordre Berge (B) og sør for Bjoavegen ved sjøen (C) og omfattar gnr./bnr.: 307/ 1 og 8, 308/ 1,13,15,23,66. Planområdet ligg ca. 1 km nordaust frå Ølensvåg sentrum, og går fram av vedlagte kart. Varsel om oppstart vert lagt ut på desse nettsidene: vindafjord.kommune.no og areal.omega.no. Vedlagt finn de planinitiativ og referat frå oppstartsmøtet med kommunen. 

Vindafjord kommune har starta arbeidet med å revidere kommuneplanen, både samfunnsdelen og arealdelen.  Kommuneplanen skal vere ein overordna og strategisk plan for kommunen. Planprogrammet er oppskrifta på korleis revisjonen av kommuneplanen skal gjennomførast.