Kunngjering av planar og høyringar

  • Publikum skal ha innsyn i alle vedtatte reguleringsplanar og alle reguleringsplanar under arbeid. 
  • Planinnsyn gir fullt innsyn i alle gjeldande planar og alle planar under arbeid.
  • For planar under arbeid er det òg kopling til sakssystem og fullt innsyn i planprosessen.

Kunngjeringar

På denne sida vil me fortløpande legga ut høyringar og varsla om oppstart av planarbeid.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 blir det varsla om at Detaljregulering for Lundeneset, Ølensvåg blei vedteken i Vindafjord kommunestyre i sak 078/21 den 14.12.2021.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 blir det varsla om at Detaljregulering for Isvik Amfi, Skjold blei vedteken i Vindafjord kommunestyre i sak 078/21 den 14.12.2021.

Haugalandet Interkommunale Miljøverk (HIM) søker Statsforvaltaren om nytt løyve for mottak, sortering og lagring av farleg avfall på Toraneset Miljøpark.