Kunngjering av planar og høyringar

  • Publikum skal ha innsyn i alle vedtatte reguleringsplanar og alle reguleringsplanar under arbeid. 
  • Planinnsyn gir fullt innsyn i alle gjeldande planar og alle planar under arbeid.
  • For planar under arbeid er det òg kopling til sakssystem og fullt innsyn i planprosessen.

Kunngjeringar

På denne sida vil me fortløpande legga ut høyringar og varsla om oppstart av planarbeid.

Framlegg til Detaljregulering for Ølen Idrettsområde med tilkomst er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova §§ 5-2 og 12-10.

I høve plan- og bygningslova § 12-8 blir det kunngjort oppstart av privat detaljregulering for eit område som ligg i Vindafjord, øst for Teknisk bygg i Sandeid. Varselet gjeld eigedommane gnr. 13 bnr. 225, 296 mfl., jf. planavgrensning nedanfor.

Framlegg til detaljregulering for Lundeneset VGS er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova §§ 5-2 og 12-10.

Framlegg til endring av reguleringsplan for Vikedal sentrum, Osen er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova §§ 5-2 og 12-10.

Vindafjord kommune legg med dette framlegg til ny vass- og avløpsforskrift ut på høyring.

Haugalandet Interkommunale Miljøverk (HIM) søker Statsforvaltaren om nytt løyve for mottak, sortering og lagring av farleg avfall på Toraneset Miljøpark.