Kunngjering av planar og høyringar

  • Publikum skal ha innsyn i alle vedtatte reguleringsplanar og alle reguleringsplanar under arbeid. 
  • Planinnsyn gir fullt innsyn i alle gjeldande planar og alle planar under arbeid.
  • For planar under arbeid er det òg kopling til sakssystem og fullt innsyn i planprosessen.

Kunngjeringar

På denne sida vil me fortløpande legga ut høyringar og varsla om oppstart av planarbeid.

I samsvar med § 12-8 i Plan- og bygningslova vil me med dette informere om at Omega 365 Areal på vegne av Mowi ASA skal utarbeide forslag til endring av reguleringsplan for utviding av akvakulturområde ved Vågafossen(Område 1) og område for omlegging av veg med massedeponi ved avkøyringa til Fv46, Saudavegen(Område 2). Planområda går fram av vedlagte kart.