Kunngjering av planar og høyringar

  • Publikum skal ha innsyn i alle vedtatte reguleringsplanar og alle reguleringsplanar under arbeid. 
  • Planinnsyn gir fullt innsyn i alle gjeldande planar og alle planar under arbeid.
  • For planar under arbeid er det òg kopling til sakssystem og fullt innsyn i planprosessen.

Kunngjeringar

På denne sida vil me fortløpande legga ut høyringar og varsla om oppstart av planarbeid.

Haugalandet Interkommunale Miljøverk (HIM) søker Statsforvaltaren om nytt løyve for mottak, sortering og lagring av farleg avfall på Toraneset Miljøpark.

Framlegg til Detaljregulering for Isvik Brygge, Skjold er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova §§ 5-2 og 12-10.

Framlegg til Detaljregulering for Smedsvik, Søndenåneset i Vikedal er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova §§ 5-2 og 12-10.

Framlegg til Detaljregulering for Isvik Amfi, Skjold er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova §§ 5-2 og 12-10.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 blir det varsla om at Detaljregulering for Ytre Veravika, Tosvoll i Skjold blei vedteken i Vindafjord kommunestyre i sak 033/21 den 22.06.2021.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 blir det varsla om at Detaljregulering for Giskavika og Hamn i Skjold blei vedteken i Vindafjord kommunestyre i sak 032/21 den 22.06.2021.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 blir det varsla om at Detaljregulering for fv. 46 Miljøgate Sandeid blei vedteken i Vindafjord kommunestyre i sak 034/21 den 22.06.2021.