Seksjonering

​​​

 • Kommunen kan gi løyve til å oppretta eigarseksjonar etter eigarseksjonslova.
 • Ein eigarseksjon vil vera ei eiga juridisk eining som kan selgast og pantsettast.
 • Bygningar som skal seksjonerast, må vera bygd eller ha rammeløyve.
 • Reseksjonering er endring av seksjonerte eigendommar.

Slik søker du

 • Søknadsskjema om seksjonering (sjå under) skal sendast til kommunen i tre eksemplar. Kvart eksemplar skal ha originale underskrifter. Dette må leverast eller sendast inn i papirform.
 • Skjema må vera signert av heimelshavar til eiendommen. Firmaattest må leggast fram der heimelshavar er eit firma. 
 • Situasjonskart som viser korleis eiendommen skal seksjonerast. Parkering, fellesareal og eventuelt særeige til kvar seksjon, må vera avmerka på kartutsnittet.
 • I tillegg skal eigedomsgrenser markerast med farge og gards- og bruksnummer skrivast på kartet. 
 • I tilfeller der ikkje alt uteareal skal være fellesområde, må du teikna inn på kartet kva område som skal høyra til kvar seksjon, skriv TG (tilleggsareal grunn) og seksjonsnummer. 
 • Du må ha oppmålingsforretning over særskilt eigarområde for kvar seksjon. Særskilt eigarområde kan for eksempel vera at kvar seksjon skal eiga eigen parkering eller eige hageområde. Dette vil medføra ekstra kostnad.
 • Teikningar skal visa alle plan og fasadar, med tydeleg markering for kvar seksjon. Det kan med fordel brukast eigen farge på kvart seksjonsnummer. Alle teikningane skal levereast i tre eksemplar.
 • Vedtekter for sameiget må leggast ved i eitt eksemplar. Kommunen er forplikta til å passa på at sameiget har vedtekter.
 • Kartutsnitt kan du ta ut på Fonnakart.

Søknad om seksjonering 

Send søknaden til

Vindafjord kommune, Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

Vedtak, matrikkelføring og matrikkelbrev

 • Søknaden blir behandla av kommunen.
 • Det blir fatta vedtak om seksjonering med heimel i eigarseksjoneringslova. Søkar får skriftleg tilbakemelding når søknaden er godkjent. Dersom søknaden har manglar, blir søkar varsla.
 • Når seksjoneringa er ført i matrikkelen, vil kommunen senda dokumentene til tinglysing.
 • Tinglyste papir og matrikkelbrev blir sendt til rekvirent.

Kva kostar det?

Sjå gjeldande prisar i Vindafjord kommune si gebyrliste.

Lovverk

 • Forskrift om bruk av standardisert søknad om seksjonering
 • Utdypende informasjon om seksjonering

Reseksjonering

Framgangsmåten for reseksjonering er den same som ved seksjonering. Det skal brukast eige skjema.

Søknad om reseksjonering

 • Søknad om reseksjonering må sendast i papirutgåve i tre eksemplar til kommunen. Ein må legga ved situasjonskart og plan- og fasadeteikingar som viser endringane.
 • Ein seksjon kan delast i to eller fleire seksjonar. Dette kan heimelshavarar til seksjonen søka om.
 • To eller flere seksjoner kan på samme måte slås saman til ein eller flere seksjonar.
 • Ved reseksjonering der oppdeling føre til oppretting av nye fellesarealer, må styret i sameiget senda inn skriftleg samtykke til dette.
 • Medfører oppdelingen oppretteling av nye seksjoner og dermed auking i det samla tall stemmer i sameiget, må styret halda møte i sameiget. Styret kan deretter eventuelt gi godkjenning før søknad sendest til kommunen.
 • Skal formålet endrast frå bustad til næring (eller omvendt), må heimelshavar innhenta godkjenning fra sameiget før innsending av søknad om reseksjonering.
 • Dei som har tinglyst pant i seksjonene, må gi skriftleg samtykka til reseksjonering.

Oppheving av seksjonering

 • Eigarane av seksjonene kan skriftleg be om oppheving av seksjonane.
 • Alle eventulle panthavarar må signera på samtykke i oppheving av seksjoneringa.

Lovverk

Kontaktinformasjon

Areal og forvaltning
E-post

Besøksadresse
Østbøvegen 2, 5585 Sandeid

Postadresse
Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

Profilbilde av Venke Helgesen
Venke Helgesen
Ingeniør
Areal og forvaltning
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 90 85 82 13
Mobil 90 85 82 13
Profilbilde av Marianne Stople Rørtveit
Marianne Stople Rørtveit
Ingeniør
Areal og forvaltning
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 90 80 92 26
Mobil 90 80 92 26
Profilbilde av Thomas Vestbø
Thomas Vestbø
Einingsleiar
Areal og forvaltning
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 97 54 01 80
Mobil 97 54 01 80