Ferdigattest eller bruksløyve

Eit søknadspliktig tiltak må avsluttast med ein ferdigattest. Bygg unntatt søknadsplikt må meldast til kommunen når det er ferdig.

Slik søker du om ferdigattest og bruksløyve

Hvis det gjenstår mindre vesentleg arbeid kan du søka om mellombels bruksløyve (midlertidig brukstillatelse). Byggverk må ikkje takast i bruk før det er gitt mellombels bruksløyve eller ferdigattest.

Søknaden om ferdigattest må sendast inn av den som har søkt om byggeløyve seinast 3 veker før planlagt ferdigstilling. 

Søknad om ferdigattest 

Søknad om mellombels bruksløyve

Send ferdig utfyllt skjema til postmottak@vindafjord.kommune.no

Meld frå til kommunen når bygget er ferdig

Har du sett opp ein garasje, tilbygg (for eksempel veranda) eller annan bygning som er fritatt frå søknadsplikt, må du gi beskjed til Vindafjord kommune. Kommunen treng opplysningene for å oppdatera dei digitale karta sine.

Send ferdig utfylt skjema til kommunen

Du gir beskjed ved å fylla ut skjemaet

Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt

Send ferdig utfyllt skjema til postmottak@vindafjord.kommune.no