Skuleskyss

 • Elevar som har minst fire kilometer skuleveg har rett på fri skuleskyss i grunnskulen
 • For elevar i første klasse er det to kilometersgrense
 • Fylkeskommunen skal sørga for skuleskyss for elevar på vidaregående skule som har minst seks kilometer skuleveg

Skuleskyss i grunnskulen

Vindafjord kommune nyttar Kolumbus til skuleskyss i grunnskulen. 

Vilkår

Avstanden mellom skule og heim må overstige

 • 2 km for 1. årstrinn i grunnskulen
 • 4 km for 2. til 10. årstrinn i grunnskulen

Meir om skuleskyssordninga og kven som kan få tilbodet 

Særskild farleg skuleveg

Er du elev i grunnskulen og har ein spesielt farleg eller vanskeleg skuleveg, har du rett til fri skuleskyss uavhengig av kor stor avstanden er. Dette gjeld også om du har nedsett funksjonsevne eller er mellombels skadd eller sjuk.

Kommunalt reglement for skuleskyss - revisjon 2016 (PDF, 670 kB)

Slik er prosessen

 1. Ta kontakt med rektor og presenter strekninga dette gjeld.
 2. Rektor undersøkjer om dette er ei strekning som allereie er vurdert som særleg farleg skuleveg i kommunalt reglement for skuleskyss (PDF, 670 kB).
 3. Dersom den er innanfor reglementet, får de beskjed av rektor at skyss vert ornda av skulen. Dersom ikkje, må de..
 4. ..sende skriftleg søknad til rektor med dokumentasjon og grunngjeving for kvifor ein ønskjer fri skuleskyss
 5. Rektor behandlar så søknaden etter Forvaltningslova.
 6. Dersom de får medhald, kan det vedtaket gjelde for heile skuleåret, eller vinterskyss i perioden november til april.
 7. Dersom avslag, eller at de ikkje er nøgde med vedtaket, er det klagerett til Statsforvaltaren. Skulen v/rektor har plikt til å hjelpe dykk med denne søknaden. 
 8. Statsforvaltaren sitt vedtak er endeleg, dersom dei gir dykk medhald har rektor plikt til å setje inn skyss. Dersom de ikkje får medhald av Statsforvaltaren, vert det ikkje skuleskyss. 

Skuleskyss i vidaregåande skule 

Det er fylkeskommunen som skal sørga for skyss i vidaregåande skule.

Meir om korleis elevar i vidaregåande skule skal søka om skuleskyss

Kontaktinformasjon

Leiv Karsten Medhaug
Skulefagleg ansvarleg
Oppvekst
E-post
Telefon 53 65 65 37
Mobil 905 86 371