Råd og utval

For å sikra brukarmedverknad skal alle barnehagar ha eit:

  • foreldreråd
  • samarbeidsutval (SU)

Møtefrekvensen i desse råda og utvala er noko ulik. Foreldreråda har stort sett 1 eller 2 møte per barnehageår. Samarbeidsutvalet har 2-3 møte .

Foreldreråd

Foreldrerådet består av alle dei føresette. Foreldrerepresentantane til samarbeidsutvalet (SU) blir valt blant dei føresette på foreldrerådsmøte.

Samarbeidsutval (SU)

Samansetninga av SU består av:

  • foreldre/føresette
  • tilsette i barnehagen
  • barnehageeigar (etter eige ønske)
  • representantar for kommunen 

Samarbeidsutvalet skal vera eit rådgjevande, kontaktskapande og samordnande organ.

Kontaktinformasjon

Profilbilde av Svein Carlos Nilsen Gjil
Svein Carlos Nilsen Gjil
Barnehage- og skulesjef
Oppvekst
E-post
Mobil 99 07 88 63