Kommuneplan for Vindafjord kommune 2024-2036, samfunnsdel - høyring og offentleg ettersyn

Formannskapet i Vindafjord vedtok i møte 19.09.2023, i medhald av plan- og bygningslova §§ 5-2 og 11-14, å legge forslag til Kommuneplan for Vindafjord kommune 2024-2036, samfunnsdel med arealstrategiar ut til høyring og offentleg ettersyn.

Planforslaget er utarbeida med bakgrunn i planprogram fastsett av Vindafjord kommune 22.06.2021. 

Høyringsperioden er 14.10.2023 – 18.12.2023.

Eventuelle merknader til planframlegg må sendast skriftleg til Vindafjord kommune, Eining Areal og forvaltning, Østbøvegen 2, 5585 Sandeid eller landbruk@vindafjord.kommune.no 

Relevante dokument finn du her.

Vedlegg: