Budsjettseminar 2022

I dag inviterte kommunedirektøren formannskapet, gruppe - og utvalsleiarar til budsjettseminar på rådhuset. Her presenterte kommunalsjefane sine område og det var rom for spørsmål frå politisk hald. 

Formannskapet, gruppe - og utvalsleiarar på budsjettseminar 2021 saman med kommuneleiinga Nils Erik Eide

Kommunedirektør Yngve Folven Bergesen ønskte velkommen og informerte om agenda for dagen. Vidare oppmoda han til konstruktiv god dialog kring budsjettet 2022. Han avslutta innleiinga med å seia at ingen spørsmål "er dumme".

Kommunalsjef økonomi Vegard Bang gjekk først gjennom generelle økonomiske føresetnadar i budsjettet med spørsmål og avklaringar​ frå politikarane. Deretter var det presentasjon frå kvart rammeområde​: 

 • Administrasjon og fellesdrift​
  Kommunalsjef personal og organisasjon Kristin M. Dahle og kommunalsjef økonomi Vegard Bang.
 • Oppvekst og kultur​
  Kommunalsjef oppvekst Nils Erik Eide
 • Helse og omsorg​
  Kommunalsjef helse og omsorg Sigurd Gjerdevik
 • Forvaltning drift og utvikling og klimabudsjettet
  Kommunalsjef samfunnsutvikling Anne Sofie Sandvik

Til slutt fekk deltakande politikarar opplæring i politikarmodulen i Framsikt​. 

Vidare prosess

Formannskapet skal behandle budsjettet første gang neste tysdag (09.11). Deretter skal budsjettet innom dei ulike råda og utvala i kommunen i veke 46 og 47. Formannskapet skal i sitt møte 23.november gi si tilråding i saka, som vil bli utlagt til offentleg gjennomsyn. Kommunestyret gjere endeleg vedtak om budsjett 2022 i møte 14.desember.

Her er lenke til kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2022-25