Grunnskuleopplæring spesielt organisert for vaksne

Vaksne kan søka om opplæring på grunnskulenivå. Det er opplæringsloven §4A-1 og 4A-2 som kan gi ein vaksen rett til opplæring i fag eller grunnleggande dugleik. Opplæringa kan bli gitt som spesialundervisning eller som ordinær undervisning i fag eller grunnleggande dugleik. 

Opplæringsloven §4A-1 Rett til grunnskuleopplæring for vaksne. 

Dei som er over opplæringspliktig alder, og som treng grunnskuleopplæring, har rett til slik opplæring, så langt dei ikkje har rett til vidaregåande opplæring etter § 3-1.

Retten til opplæring omfattar til vanleg dei faga ein treng for å få vitnemål for fullført grunnskuleopplæring for vaksne. Opplæringa skal tilpassast behovet til den enkelte. Opplæringa og undervisningsmateriellet er gratis.

Opplæringsloven §4A-2 Rett til spesialundervisning på grunnskulens område.

  • Vaksne som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet for vaksne, har rett til spesialundervisning.
  • Vaksne som har særlege behov for opplæring for å kunne utvikle eller halde ved like grunnleggjande dugleik, har rett til slik opplæring.

For meir informasjon, ta gjerne kontakt med avdelingsleiar. Kontaktinfo finn du under Om oss. 

Søknadsskjema grunnskuleopplæring organisert for vaksne. (PDF, 29 kB)