Vindafjordskulen

Skulefritidsordning (SFO)

Du kan søkje om plass for barnet ditt i Skulefritidsordning (SFO).
SFO er eit tilbod før og etter skuletid til elevar i 1.-4. klasse, og til elevar med spesielle behov i 1.-7. klasse. Det er SFO knytta til alle grunnskulane i kommunen.

Morgen SFO
Det må vera minst fem påmeldte for at skulane skal kunna opprette eit slikt tilbod.

Ferie SFO
SFO-tilbod på ferie- og fridagar blir bare gitt for full dag. (07.00 – 16.30), og berre dersom det
er nok påmeldte. Vindafjord kommune tilbyr ferie SFO på Ølen – og Skjold skule.
Sjå SFO vedtektene elles. 

Ny ordning: Redusert foreldrebetaling i SFO (1. og 2. trinn) for familiar med låg inntekt

Regjeringa innfører frå 1. august 2020 ei nasjonal ordning som sikrar at ingen hushald skal betale meir enn seks prosent av si skattbare inntekta for ein plass i SFO for 1. og 2. trinn. Ordninga gjeld berre etter skriftleg søknad til kommunen.

Vilkår

  • For 2020-2021 gjeld ordninga for hushald med ei samla inntekt som er lågare enn kr 450 000 kroner pr. år i Vindafjord kommune. Inntekta må dokumenterast.
  • Barnet/barna må ha stadfesta plass i SFO på 1. og/eller 2. trinn, og hushaldet må ha ei faktisk utgift til SFO.                                     
  • Ordninga gjeld per barn per år for eit skuleår om gangen.
  • Foreldre/føresett(e) må søkje om dette for kvart år det er aktuelt.
  • Foreldre/føresett(e) som søkjar må bu på same folkeregistrerte adresse som barnet.
 

Vedtekter

Det er nye vedtekter for skulefritidsordninga  (PDF, 586 kB)
gjeldande frå 24.09.2019.

Søknad om ny plass, endring eller oppseiing

Du finn elektronisk søknadsskjema på kommunen si nettside.
I søknadsskjemaet finn du god forklaring på dei ulike vala.  
Du kan og få hjelp til å søkja ved å hendvenda deg til skulen, eller til kommunen sitt Servicetorg.
SFO er open dei dagane det er skule, dersom det er nok innmelde.
Det kan i tillegg vere høve til å kjøpe ekstra tid i feriar og elles når elevane har fri frå skulen.

Søknadsfrist er 1. mars

Merk at ein beheld plassen på SFO til den vert sagt opp.

Søknadsfrist for endring av plass: 3 månader.
Oppseiing: 3 månaders oppseiingstid.

Søknadsskjema

Skulle du oppleve problemer med skjemaet kan du kontakte servicetorget.
servicetorget@vindafjord.kommune.no eller tlf. 53 65 65 65

Det er kommunestyret som vedtar takstane for SFO, i samband med budsjetthandsaminga.

Informasjon om søskenmoderasjon finn du i SFO vedtektene (vedtatt i Kommunestyret 24.09.19)

Kvalitetsplan SFO 

Kommunestyret vedtok i møte 16.10.19 ein ny kvalitetsplan for SFO for 2020-2023. Denne er utarbeidd for å sikra at elevane våre har lik kvalitet på SFO uavhengig kor dei har tilbodet i kommunen. Les planen her:

 

SFO - takstar. Gjeldane frå 2020

Det er kommunestyret som vedtar takstane for SFO i samband med budsjetthandsaminga.

Takstar - Skolefritidsordning (SFO)
Tilbod Pris
Full pakke m/ morgen kr 2770,-
Full pakke kr 2460,-
4 dager m/morgen kr 2520,-
4 dager kr 2360,-
3 dager m/morgen kr 2050,-
3 dagar kr 1850,-
2 dager m/morgen kr 1590,-
2 dager kr 1180,-
1 dag m/morgen kr 920,-
1 dag kr 620,-
Pris andre tenester
Full feriepakke - per månad kr 550,-
Feriepakke redusert pris - gjeld 1. klasse frå 15. aug. - per dag kr 440,-
Dagpakkar - per dag kr 550,-
Pris per måltid i SFO kr 16,-
Gebyr ved for sein henting av barn, pris per påbegynt halvtime kr 280,-
Pris ved kjøp av ekstra time kr 44,-
Søsken moderasjon (berre på grunnpakke)
Full pris for barn nr. 1 (den med lengst opphaldstid)
Barn nr. 2 med nest-lengst opphaldstid 30 %
Barn nr. 3 og ev. følgjande 50 %

Kontaktinformasjon

Skule
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65