Vindafjordskulen

Skulefritidsordning (SFO)

Du kan søkje om plass for barnet ditt i Skulefritidsordning (SFO).
SFO er eit tilbod før og etter skuletid til elevar i 1.-4. klasse, og til elevar med spesielle behov i 1.-7. klasse. Det er SFO knytta til alle grunnskulane i kommunen.

Morgon SFO
I tillegg til dei andre SFO-pakkane har ein nå utarbeidd ein eigen pakke for morgon-SFO. Før har dette tilbodet kun vore mogleg å tinga i tilknyting til ein "pakke", medan dette nå kan tingast åleine.

Det må vera minst fem påmeldte for at skulane skal kunna opprette eit slikt tilbod.

Ferie SFO
SFO-tilbod på ferie- og fridagar blir bare gitt for full dag. (0700 – 1630), og berre dersom det
er nok påmeldte. Vindafjord kommune tilbyr ferie SFO på Ølen – og Skjold skule.
Sjå vedtektene elles. 

Vedtekter

Det er nye vedtekter for skulefritidsordninga (PDF, 143 kB) gjeldande frå 01.08.2016.

Søknad om ny plass, endring eller oppseiing

Du finn elektronisk søknadsskjema på kommunen si nettside.
I søknadsskjemaet finn du god forklaring på dei ulike vala.  
Du kan og få hjelp til å søkja ved å hendvenda deg til skulen, eller til kommunen sitt Servicetorg.
SFO er open dei dagane det er skule, dersom det er nok innmelde.
Det kan i tillegg vere høve til å kjøpe ekstra tid i feriar og elles når elevane har fri frå skulen.

Søknadsfrist er 1. mars. (2019 - utvida frist til 15. mars grunna problem med skjema).

Merk at ein beheld plassen på SFO til den vert sagt opp.

Søknadsfrist for endring av plass: 3 månader.
Oppseiing: 3 månaders oppseiingstid.


Søknadsskjema

Skulle du oppleve problemer med skjemaet kan du kontakte servicetorget.
servicetorget@vindafjord.kommune.no eller tlf. 53 65 65 65

Det er kommunestyret som vedtar takstane for SFO, i samband med budsjetthandsaminga.

Informasjon om søskenmoderasjon finn du i vedtektene.

SFO - takstar. Gjeldane frå 2019

Det er kommunestyret som vedtar takstane for SFO i samband med budsjetthandsaminga.

Takstar - Skolefritidsordning (SFO) Takstane gjeld frå 01.januar 2019 Betaling blir for 10 månader, halv pris i august og juni. Merk at feriepakkar skal avklarast med skulen. Datoer står i vedtektene for SFO § 6.
Takstar - Skolefritidsordning (SFO)
Teneste Takst
Kun morgon kr 300,-
1 lang dag kr 700,-
1 lang dag m/morgon kr 970,-
1 kort dag kr 450,-
1 kort dag m/morgen kr 650,-
2 korte dagar kr 900,-
2 korte dagar m/morgon kr 1300,-
3 korte dagar kr 1360,-
3 korte dagar m/morgon kr 1820,-
2 lange dagar kr 1240,-
2 lange dagar m/morgon kr 1820,-
2 lange dagar + 1 kort dag kr 1690,-
2 lange dagar + 1 kort m/morgon kr 2000,-
2 korte dagar + 1 lang dag kr 1700,-
2 korte dagar + 1 lang m/morgon kr 2100,-
2 korte dagar + 2 lange dagar kr 2100,-
2 korte dagar + 2 lange dagar m/morgon kr 2450,-
3 korte dagar + 1 lang kr 1900,-
3 korte dagar + 1 lang m/morgon kr 2250,-
5 dagar kr 2380,-
5 dagar m/morgon kr 2720,-
Pris andre tenester
Full feriepakke - per månad kr 540,-
Feriepakke redusert pris - gjeld 1. klasse frå 15. aug. - per dag kr 430,-
Dagpakkar - per dag kr 540,-
Pris per måltid i SFO kr 16,-
Gebyr ved for sein henting av barn, pris per påbegynt halvtime kr 270,-
Pris ved kjøp av ekstra time kr 43,-
Søsken moderasjon (berre på grunnpakke)
Full pris for barn nr. 1 (den med lengst opphaldstid)
Barn nr. 2 med nest-lengst opphaldstid 30 %
Barn nr. 3 og ev. følgjande 50 %
Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Skule
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65