Vindafjordskulen

Skulefritidsordning (SFO)

Du kan søkje om plass for barnet ditt i Skulefritidsordning (SFO).
SFO er eit tilbod før og etter skuletid til elevar i 1.-4. klasse, og til elevar med spesielle behov i 1.-7. klasse. Det er SFO knytta til alle grunnskulane i kommunen.

Morgon SFO
I tillegg til dei andre SFO-pakkane har ein nå utarbeidd ein eigen pakke for morgon-SFO. Før har dette tilbodet kun vore mogleg å tinga i tilknyting til ein "pakke", medan dette nå kan tingast åleine.

Det må vera minst fem påmeldte for at skulane skal kunna opprette eit slikt tilbod.

Ein gjer merksam på at SFO-tilbodet/-strukturen skal handsamast politisk hausten 2018, og at det i forkant av denne vil kome ei brukarundersøking. Det blir og høyring på skulenivå for nytt tilbod/struktur.

Vedtekter

Det er nye vedtekter for skulefritidsordninga (PDF, 143 kB) gjeldande frå 01.08.2016.

Søknad om ny plass, endring eller oppseiing

Du finn elektronisk søknadsskjema på kommunen si nettside.
I søknadsskjemaet finn du god forklaring på dei ulike vala.  
Du kan og få hjelp til å søkja ved å hendvenda deg til skulen, eller til kommunen sitt Servicetorg.
SFO er open dei dagane det er skule, dersom det er nok innmelde.
Det kan i tillegg vere høve til å kjøpe ekstra tid i feriar og elles når elevane har fri frå skulen.

Søknadsfrist er 1. mars.

Merk at ein beheld plassen på SFO til den vert sagt opp.

Søknadsfrist for endring av plass: 3 månader.

Oppseiing: 3 månaders oppseiingstid.


Søknadsskjema

Skulle du oppleve problemer med skjemaet kan du kontakte servicetorget.
servicetorget@vindafjord.kommune.no eller 53 65 65 65

Søknadsfrist : 1. mars.

Det er kommunestyret som vedtar takstane for SFO, i samband med budsjetthandsaminga.

Informasjon om søskenmoderasjon finn du i vedtektene.

SFO - takstar. Gjeldane frå mai 2018

Det er kommunestyret som vedtar takstane for SFO i samband med budsjetthandsaminga.

Takstar - Skolefritidsordning (SFO) Takstane gjeld frå 01.mai 2018 Betaling blir for 10 månader, halv pris i august og juni. Merk at feriepakkar skal avklarast med skulen. Datoer står i vedtektene for SFO § 6.
Teneste Takst
1 valfri dag kr 650,-
1 valfri morgon kr 300,-
1 valfri dag med morgontilbod kr 900,-
2 lange dagar eller 3 korte dagar kr 1270,-
2 lange eller 3 korte dagar med morgontilbod kr 1700,-
2 lange eller 3 korte dagar + 1 valfri dag kr 1920,-
2 lange eller 3 korte dagar + 1 valfri dag med morgontilbod kr 2280,-
5 dagar kr 2220,-
5 dagar med morgontilbod kr 2540,-
Pris andre tenester
Full feriepakke - per dag kr 500,-
Feriepakke redusert pris - gjeld 1. kalsse frå 15. aug. - per dag kr 400,-
Dagpakkar - per dag kr 500,-
Pris per måltid i SFO kr 15,-
Gebyr ved for sein henting av barn, pris per påbegynt halvtime kr 250,-
Pris ved kjøp av ekstra time kr 40,-
Søsken moderasjon (berre på grunnpakke)
Full pris for barn nr. 1 (den med lengst opphaldstid)
Barn nr. 2 med nest-lengst opphaldstid 30 %
Barn nr. 3 og ev. følgjande 50 %
Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Skule
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65