Vindafjordskulen

Råd og utval i skulen

For å sikre brukarmedverknad skal alle grunnskular ha eit foreldreråd (FAU), samarbeidsutval (SU), eit skulemiljøutval (SMU) og eit elevråd. Møtefrekvensen i desse råda og utvala er noko ulik. Elevrådet har møter ca. ein gong i månaden, medan SU/SMU har ein gong kvart halvår. 

Foreldrerepresentantane som blir valt blant dei føresette i kvar klasse utgjer skulen sitt foreldreråd (FAU). Frå FAU blir det valt ut to representantar som også skal representere dei føresette i skulen sitt samarbeidsutval (SU) og skulemiljøutval (SMU).

Samansetninga av SU består av:

  • to representantar for undervisningspersonalet
  • en representant for andre tilsette ved skolen
  • to foreldrerepresentantar
  • to elevrepresentantar
  • to representantar frå kommunen

I praksis fungerer skulen sitt SU også som SMU. For å sikre at elevar og foreldre er i fleirtal blir det oppnemnd tilleggsrepresentantar frå elevane og foreldra.

Sjå skulane for referat og samansetting av råd og utval lokalt.

Medlem av Samarbeidsutvalet i skule (FUG)

Medlem av FAU (FUG)

Kontaktinformasjon

Skule
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65