Vindafjordskulen

Råd og utval i skulen

For å sikre brukarmedverknad skal alle grunnskular ha eit foreldreråd (FAU), samarbeidsutval (SU), eit skulemiljøutval (SMU) og eit elevråd. Møtefrekvensen i desse råda og utvala er noko ulik. Elevrådet har møter ca. ein gong i månaden, medan SU/SMU har ein gong kvart halvår. 

Foreldrerepresentantane som blir valt blant dei føresette i kvar klasse utgjer skulen sitt foreldreråd (FAU). Frå FAU blir det valt ut to representantar som også skal representere dei føresette i skulen sitt samarbeidsutval (SU) og skulemiljøutval (SMU).

Samansetninga av SU består av:

  • to representantar for undervisningspersonalet
  • en representant for andre tilsette ved skolen
  • to foreldrerepresentantar
  • to elevrepresentantar
  • to representantar frå kommunen

I praksis fungerer skulen sitt SU også som SMU. For å sikre at elevar og foreldre er i fleirtal blir det oppnemnd tilleggsrepresentantar frå elevane og foreldra.

Sjå skulane for referat og samansetting av råd og utval lokalt.

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Skule
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65