Vindafjordbarna

Råd og utval i barnehage

Løvetann - Klikk for stort bileteLøvetann Olav Velde For å sikre brukarmedverknad skal alle barnehagar ha eit Foreldreråd og eit Samarbeidsutval.

Møtefrekvensen i desse råda og utvala er noko ulik. Foreldreråda har stort sett 1 eller 2 møte per barnehageår. Samarbeidsutvalet har 3 – 4 møte .

Foreldrerådet består av alle dei føresette. Foreldrerepresentantane  til Samarbeidsutvalet blir valt blant dei føresette på foreldrerådsmøte.

Samansetninga av SU består av: Foreldre/føresette og tilsette i barnehagen, slik at kvar gruppe er likt representert. Barnehagens eigar kan delta etter eige ønske, men ikkje med fleire representantar enn kvar av dei andre gruppene. I Vindafjord er det representantar for kommunen i alle Samarbeidsutvala.

 

Samarbeidsutvalet skal være eit rådgjevande, kontaktskapande og samordnande organ.

 

Barnehagelova seier meir om foreldresamarbeid i barnehagen. 

 

Sjå barnehagane for referat og samansetting av råd og utval lokalt.

Kontaktinformasjon

Barnehage
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Mobil
: 975 74 954