Vik skule og barnehage

Samarbeidsutval (SU) - Vik skule og Vikebygd barnehage

Samarbeidsutvalet (SU) er skulen sitt øvste rådgivande organ, og her er alle partane i skulen representert: elevar, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsette og to representantar frå kommunen, der rektor skal vere den eine.

SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skulen.

SU kan uttale seg om følgande:

 • Forslag til budsjett

 • Verksemd- og utviklingsplanar for skulen

 • Plan for heim-skule-samarbeid

 • Skulevurdering

 • Planar for ombygging og vedlikehald av skuleanlegg

 • Skulen si informasjonsverksemd

 • Prinsipp for val av bøker til skulebiblioteket

 • Fritidsaktiviteter

 • Skuleskyss

 • Trafikkforhold og korleis skulevegen kan sikrast

 • Ordensreglementet

 

Vik skule - SU - Samarbeidsutvalet 2018-2019
Vik skule - SU - Samarbeidsutvalet 2018-2019
Navn Representant for Funksjon
Cathrine H. Tindeland Føresette skulen FAU Leiar
Gudvin Hetland Føresette skulen FAU
Beate Håland Føresette barnehagen FAU Nestleiar
Anna Høviskeland Foreldreråd barnehagen
Judith Gundersen Tilsette undervisning skulen
Hjørdis Marie Vårvik Andre tilsette skulen
Anne Byrkja Tilsette barnehagen
Ellen Skretteberg Tilsette barnehagen
Ruben Bjordal Elevrådet
Marita Dommersnes Vågen Elevrådet
Anne Marte W. Tveit Kommunen Skrivar
Johannes Hustveit Kommunen

 

 

Referat finn du i infoavisa "Kontakten".

 

Referat frå møte i SU 20.09.2016 (PDF, 141 kB) Saker: Orientering, Konstituering/val, godkjenning av årsplan for barnehagen, div. orienteringssaker, høyring om endring av barnehageopptak, budsjett, ymse.

Referat frå møte i SU 15.09.2015 (PDF, 219 kB) Saker: Orientering, Konstituering/val, godkjenning av årsplan for barnehagen, div. orienteringssaker om iPad, satsingsområde, tema i år, høyring om endring i opningstider i barnehagen,skulerute 2016-2017. budsjett, evaluering av feriestenging i barnehagane 2016, ymse

Referat frå møte i SU 25.09.2014 (PDF, 123 kB)  Saker:  Val, årsplan for barnehagen, diverse orienteringssaker, lavvo, problematisk skulefråver, utbygging, budsjett.

Referat frå møte i SU 25.09.2013  Saker: Orientering, barnehagen sin årsplan, 5-dagars skuleveke, diverse.

Referat frå møte i SU 16.01.2013  Saker: Skuleutbygging, SFO-tilbodet

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vik skule
Vikevegen 1266,
5568 Vikebygd
E-post : vik.skule@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 57 30