Vik skule og barnehage

Samarbeidsutval (SU) - Vik skule og Vikebygd barnehage

Samarbeidsutvalet (SU) er skulen sitt øvste rådgivande organ, og her er alle partane i skulen representert: elevar, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsette og to representantar frå kommunen, der rektor skal vere den eine.

SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skulen.

SU kan uttale seg om følgande:

 • Forslag til budsjett

 • Verksemd- og utviklingsplanar for skulen

 • Plan for heim-skule-samarbeid

 • Skulevurdering

 • Planar for ombygging og vedlikehald av skuleanlegg

 • Skulen si informasjonsverksemd

 • Prinsipp for val av bøker til skulebiblioteket

 • Fritidsaktiviteter

 • Skuleskyss

 • Trafikkforhold og korleis skulevegen kan sikrast

 • Ordensreglementet

 

Vik skule - SU - Samarbeidsutvalet 2020-2021
Navn Representant for Funksjon
Elin Sætre Føresette skulen, FAU.
Elisabeth W. Julsrud Føresette skulen, FAU
Tonje S. Alne Føresette barnehagen, FU
Sandra Marie B. Sælemyr Føresette barnehagen, FU
Ingrid L. Sandvik Tilsette undervisning skulen
Berit R. Skartland Andre tilsette skulen
Anne Byrkja Tilsette barnehagen
Ellen Skretteberg Tilsette barnehagen
Eirik Andersen Sætre Elevrådet
Thea Rødde Elevrådet
Anne Marte W. Tveit Kommunen Skrivar
Tormod Sandsgård Kommunen

 

 

Referat finn du i infoavisa "Kontakten".

 

Referat frå møte i SU 29.09.2020 (PDF, 82 kB) Saker: Årsplan barnehagen, Covid19, satsingsområde skule og barnehage, rulleringsplan lokale tema, barnehage- og skulebruksplan.

Saker: Orientering om SU, Konstituering. Godkjenning av årsplan barnehagen. Div. orienteringssaker om læreplanar: IKT, rulleringsplan lokale tema. Evaluering av tidspunkt for halvårsvurdering mm. Barnevakten. Budsjettsituasjonen.

Saker: Orientering om SU, konstituering og val, årsplan for barnehagen, div. orienteringssaker om IKT, vurderingar mm., trafikksikringsplan 2018, budsjettsituasjonen.

 

Saker: Orientering om SU, konstitituering og val, evaluering av ny tilbodsstruktur i SFO med høyringssvar, budsjettsituasjonen.

Referat frå møte i SU 12.06.2017 (PDF, 492 kB)  Saker: Info om neste år, referat frå Barnas kommunestyre, systemrevisjon Miljøretta Helsevern, elevundersøkinga 2016-17.
 

Referat frå møte i SU 20.09.2016 (PDF, 141 kB) Saker: Orientering, Konstituering/val, godkjenning av årsplan for barnehagen, div. orienteringssaker, høyring om endring av barnehageopptak, budsjett, ymse.

Referat frå møte i SU 15.09.2015 (PDF, 219 kB) Saker: Orientering, Konstituering/val, godkjenning av årsplan for barnehagen, div. orienteringssaker om iPad, satsingsområde, tema i år, høyring om endring i opningstider i barnehagen,skulerute 2016-2017. budsjett, evaluering av feriestenging i barnehagane 2016, ymse

Referat frå møte i SU 25.09.2014 (PDF, 123 kB)  Saker:  Val, årsplan for barnehagen, diverse orienteringssaker, lavvo, problematisk skulefråver, utbygging, budsjett.

Referat frå møte i SU 25.09.2013  Saker: Orientering, barnehagen sin årsplan, 5-dagars skuleveke, diverse.

Referat frå møte i SU 16.01.2013  Saker: Skuleutbygging, SFO-tilbodet

Kontaktinformasjon

Vik skule
Vikevegen 1266,
5568 Vikebygd
E-post : vik.skule@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 57 30